Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie na 2007 rok.

w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie na 2007 rok.

Numer uchwały: 90
Numer sesji: 11
Rok (4 cyfry): 2007

U C H W A Ł A nr XI/90/2007

Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 23 października 2007 r.

w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2001 r nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165 , art. 166 oraz art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r roku nr 249 poz. 2104 ze zmianami)
Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje :

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr V/27/07 z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu gminy na 2007 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 otrzymują brzmienie:
„1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 15 560 051 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”
„2. 1) dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 973 995 zł. jak w załączniku nr 4 do uchwały.”
2. W § 2 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, 4, ust. 3 pkt. 1 otrzymują brzmienie:
„1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 15 325 518 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały”
„1) wydatki bieżące kwotę 13 585 454 zł. w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 5 851 392 zł.
b) dotacje kwotę 503 766 zł.
w tym :
- podmiotową dla instytucji kultury 426 766 zł.
- dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych 72 000 zł.
- celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących kwota 5 000 zł.
c) obsługę długu kwotę 63 000 zł.
d) składki ZUS za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne kwotę 16 439 zł.”
„2) wydatki majątkowe - roczne - kwotę 119 150 zł jak w zał. nr 5.
3) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem
wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2007 – 2011
zgodnie z zał. nr 6,
4) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych
i funduszu spójności zgodnie z zał. nr 7”
„3.1) Wydatki w kwocie 2 973 995 zł. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw jak w załączniku nr 4 do uchwały.”
3. § 4 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się przychody i rozchody budżetu jak w zał. nr 3 do uchwały.”

4. § 8 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 734 533 zł.
z tego na :
1) pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000 zł.
2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek 234 533 zł.”

§ 2. Dokonuje się zmian w zał. nr 1 zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Dokonuje się zmian w zał. nr 2 zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. Dokonuje się zmian w zał. nr 3 zgodnie z zał. nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. Dokonuje się zmian w zał. nr 4 zgodnie z zał. nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 6. Dokonuje się zmian w zał. nr 6 zgodnie z zał. nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 7. Dokonuje się zmian w zał. nr 7 zgodnie z zał. nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 8. Dokonuje się zmian w zał. nr 8 zgodnie z zał. nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ponieca .

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2007.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2007-10-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-04
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących