Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów.

w sprawie: zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów.

Numer uchwały: 102
Numer sesji: 12
Rok (4 cyfry): 2007

UCHWAŁA NR XII / 102 / 2007

RADY MIEJSKIEJ w PONIECU z dnia 29 listopada 2007 r.

w sprawie: zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów.


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zmianami), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1682 ze zmianami), art. 6 ust 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449):


Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje:

§1

1. Zarządza się pobór podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.
2. Osoby fizyczne zamieszkałe na terenie sołectw mogą wpłacać podatki wymienione w pkt 1 inkasentom, na których wyznacza się sołtysów.
3. Osoby fizyczne zamieszkałe na terenie miasta wpłacają podatki wymienione w pkt 1 na konto Gminy w Banku Spółdzielczym w Poniecu.
4. Osoby fizyczne mogą także wpłacać podatki wymienione w pkt 1 w kasie Gminy lub na konto Gminy w Banku Spółdzielczym w Poniecu.

§2

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ponieca.

§3

Traci moc uchwała nr XXIX / 188 / 2005 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 17 maja 2005 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, podatku od posiadania psów w drodze inkasa oraz określenia inkasentów.

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od dnia 01 stycznia 2008 r.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2007-12-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-12-24
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących