Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru opłaty oraz terminów płatności i wysokości stawki opłaty od posiadania psów oraz zwolnień od opłaty od posiadania psów

w sprawie: wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru opłaty oraz terminów płatności i wysokości stawki opłaty od posiadania psów oraz zwolnień od opłaty od posiadania psów

Numer uchwały: 103
Numer sesji: 12
Rok (4 cyfry): 2007

UCHWAŁA NR XII / 103 / 2007

RADY MIEJSKIEJ w PONIECU z dnia 29 listopada 2007 r.

w sprawie: wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru opłaty oraz terminów płatności i wysokości stawki opłaty od posiadania psów oraz zwolnień od opłaty od posiadania psówNa podstawie art. 18a, art. 19 pkt 1, lit. f, pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) i art.18 ust. 2 pkt. 8 , art. 40 ust. 1 , art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449):

Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje:

§1

Wprowadza się na terenie Gminy Poniec opłatę od posiadania psów.

§2

1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.
2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

§3

1. Ustala się roczną stawkę opłaty od posiadania psów w wysokości 54,00 zł.
2. w przypadku powstania obowiązku podatkowego po dniu 30 czerwca danego roku podatkowego stawka opłaty ulega obniżeniu o 50 % za jednego psa

§4

Zwalnia się od opłaty od posiadania psów:
1. posiadanie psów do 8 – mego tygodnia życia
2. posiadanie jednego psa na każde gospodarstwo domowe nie będące gospodarstwem rolnym.
§5

Wpłaty opłaty od posiadania psów można dokonywać bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Poniecu lub na rachunek Gminy Poniec.


§6

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ponieca.

§7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od dnia 01 stycznia 2008 r.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2007-11-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-04
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących