Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Poniec na lata 2008-2012.

w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Poniec na lata 2008-2012.

Numer uchwały: 107
Numer sesji: 12
Rok (4 cyfry): 2007

Uchwała nr XII/107/2007
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 29 listopada 2007 r.

w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Poniec na lata 2008-2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym {tekst jednolity Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami} oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego {tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 31, poz. 266 z późniejszymi  zmianami} Rada Miejska w Poniecu uchwala Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Poniec.

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIE OGÓLNE

§ 1.1. Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Poniec na lata 2008-2012 określa zasady - gospodarowania i zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy oraz polityki czynszowej.

2. Celem programu jest określenie podstawowych kierunków działania Gminy w gospodarowaniu zasobem mieszkaniowym.

 

 

ROZDZIAŁ II

 

 

PROGNOZA DOTYCZĄCA WIELKOŚCI ORAZ STANU TECHNICZNEGO ZASOBU MIESZKANIOWEGO GMINY W POSZCZEGÓLNYCH LATACH, Z PODZIAŁEM NA LOKALE SOCJALNE I POZOSTAŁE LOKALE MIESZKALNE.

 

 

§ 2. Wielkość zasobu komunalnego.

 

1. Mieszkaniowy zasób Gminy Poniec, objęty wieloletnim programem, stanowią lokale mieszkalne będące własnością Gminy Poniec położone w budynkach stanowiących w całości własność Gminy Poniec oraz w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Poniec.

 

 

2. Według stanu na dzień 31 października 2007 r. mieszkaniowy zasób Gminy Poniec przedstawiał się następująco:

 

Wykaz

lokali mieszkalnych położonych w budynkach mieszkalnych

stanowiących w całości własność gminy

 

  tab. 1

 

Lokalizacji budynku

 

 

Ilość lokali

[szt.]

Powierzchnia użytkowa lokali

[m2]

Rok

budowy

mieszkalne

użytkowe

ogółem

mieszkalne

użytkowe

ogółem

ul. Bojanowska 1

2

 

2

101,14

 

101,14

przed 1939

ul. Bojanowska 11

4

 

4

240,30

 

240,30

przed 1939

ul. Bojanowska 26a

4

 

4

164,21

 

164,21

po 1945

ul. Drożdżyńskiego 13

4

 

4

127,48

 

127,48

przed 1939

ul. Dworcowa 2 b

5

5

10

275,96

847,47

1.123,43

1986

ul. Gostyńska 31

3

 

3

111,53

 

111,53

przed 1939

ul. Gostyńska 38

4

 

4

99,43

 

99,43

przed 1939

ul. Gostyńska 41

1

 

1

54,71

 

54,71

przed 1939

ul. Kościuszki 10

9

 

9

104,30

 

104,30

przed 1939

ul. Krobska 45

4

 

4

203,35

 

203,35

przed 1939

ul. M. Focha 3

3

 

3

102,77

 

102,77

przed 1939

ul. M. Focha 12

1

 

1

60,01

 

60,01

przed 1939

ul. M. Focha 15

1

 

1

37,71

 

37,71

przed 1939

ul. Parkowa 1

7

1

8

341,80

128,92

470,72

przed 1939

ul. Polna 1 a

2

1

3

129,12

71,50

200,62

przed 1939

Rokosowo 31

2

 

2

161,16

 

 

przed 1939

ul. Rynek 2

4

1

5

175,86

49,00

224,86

przed 1939

ul.Rynek 17

5

1

6

171,77

20,35

192,12

przed 1939

ul. Harcerska 3

2

 

2

171,05

 

171,05

1988

ul. Szkolna 7

2

 

2

88,60

 

88,60

1968

ul. Krobska Szosa 45A

1

 

1

50,20

 

50,20

1978

Łęka Wielka 23

2

 

2

132,71

 

132,71

przed 1939

Szurkowo 59

5

 

5

423,32

 

423,32

przed 1939

Waszkowo 25

3

 

3

107,24

 

107,24

przed 1939

OGÓŁEM

80

 9

89

3.635,73

1.117,24

4.752,97

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz

lokali komunalnych usytuowanych

w nieruchomościach Wspólnot Mieszkaniowych

 

tab. 2

 

Lokalizacja

lokalu

 

Ilość lokali

mieszkalnych

komunalnych

[szt.]

Łączna

ilość lokali

w budynki

[szt.]

Ogólna

powierzchnia

użytkowa

[m2]

Powierzchnia

użytkowa

lokali kom.

[m2]

% udział

lokali

wykupionych

[wg pow.]

% udział

lokali

komunalnych

[ wg pow.]

ul. Bojanowska nr 38

4

5

217,15

163,74

24,60

75,40

ul. Kościelna

nr 5

1

2

80,49

44,88

44,24

55,76

ul. Parkowa

 nr 3

2

5

208,00

128,80

38,08

61,92

ul. Respądka 7

1

3

137,06

30,31

77,89

22,11

ul. Rynek

nr 5

4

5

336,56

226,11

32,82

67,18

ul. Rynek

nr 10

2

4

171,93

96,23

44,03

55,97

Żytowiecko

nr 47

1

4

208,00

52,00

75,00

25,00

OGÓŁEM

15

26

1.359,19

742,07

48,09

51,91

 

 

3. Zasób socjalny stanowić będą istniejące lokale mieszkalne o najniższym standardzie, oraz pozyskane na ten cel poprzez adaptację lokali, budynków, części budynków, strychów o innym przeznaczeniu. W pierwszej kolejności szansą na pozyskanie lokali socjalnych, zastępczych byłby remont pustostanów znajdujących się w budynku położonym w Poniecu przy ul. Parkowa nr 1 i Bojanowska nr 1. Zakładając takie przedsięwzięcie przez Gminę Poniec należałoby opracować dokumentację.

 

4.  Gmina Poniec gospodaruje zasobem mieszkaniowym w sposób odpowiedzialny, zapewniając lokale mieszkalne, socjalne najbiedniejszym mieszkańcom gminy.

 

 

 

ROZDZIAŁ III

 

ANALIZA POTRZEB ORAZ PLAN REMONTÓW I MODERNIZACJI WYNIKAJĄCY ZE STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW I LOKALI, Z PODZIAŁEM NA KOLEJNE LATA.

 

§ 3. Stan techniczny zasobu mieszkaniowego.

Gmina Poniec dysponuje starym zasobem mieszkaniowym. Ogólny stan techniczny budynków stanowiących własność gminy ocenić należy jako dostateczny, z tendencją do jego pogarszania. Budynki te w większości pochodzą z okresu międzywojennego i wcześniejszego.

 

Wyposażenie lokali mieszkalnych w urządzenia techniczne w budynkach

stanowiących wyłączną własność Gminy Poniec

tab. 3

 

 

Lokalizacja budynku

 

 

Stan

techniczny

Ilość

lokali

 

Ilość lokali mieszkalnych wyposażonych w:

 

WC

 

Łazienka

 

Gaz

 

C.O.

 

C.W

ul. Bojanowska 1

d

2

2

2

2

-

-

ul. Bojanowska 11

d

4

4

4

4

-

-

ul. Bojanowska 26 a

d

4

4

4

4

-

-

ul. Drożdżyńskiego 13

d

4

-

-

4

-

-

ul. Dworcowa 2B

p

5

5

5

5

5

5

ul. Gostyńska 31

d

3

-

-

3

-

-

ul. Gostyńska 38

d

4

-

-

4

-

-

ul. Gostyńska 41

d

1

-

-

1

-

-

ul. Kościuszki 10

d

9

 

-

-

-

-

ul. Krobska 45

d

4

4

4

4

 

-

ul. M.Focha 3

d

3

3

1

3

 

-

ul. M.Focha 12

d

1

-

-

1

-

-

ul. M.Focha 15  

d

1

-

-

1

-

-

ul. Parkowa     1

d

7

7

7

7

-

 

ul. Polna 1 a     

p

2

2

2

2

2

2

Rokosowo  31

p

2

2

2

 

 

 

ul. Rynek 2

d

4

3

3

3

-

 

ul  Rynek 17

d

5

3

2

4

 

 

u. Harcerska 3

p

2

2

2

2

2

2

ul. Szkolna 7

d

2

2

2

2

2

2

ul. Krobska 45A

p

1

1

1

1

1

1

Łęka Wielka 23

d

2

2

2

2

2

2

ul. Szurkowo 59

d

5

5

5

-

 

 

ul. Waszkowo 25

d

3

2

2

-

-

-

OGÓŁEM

 

80

51

48

59

14

14

 

Stan techniczny budynku:

d - stan techniczny dostateczny

p - stan techniczny poprawny

z - stan techniczny zadawalający

 

 

Wyposażenie lokali mieszkalnych w urządzenia techniczne w budynkach

wspólnot mieszkaniowych

 

      tab. 4

 

 

Lokalizacja budynku

 

 

Stan

techniczny

Ilość lokali

komunalnych

 

Ilość lokali mieszkalnych wyposażonych w:

 

WC

 

Łazienka

 

Gaz

 

C.O.

 

C.W

ul. Bojanowska 38

d

    4

3

3

4

-

-

ul. Kościelna 5

d

    1

1

1

1

-

-

ul. Parkowa 3

d

    2

1

1

2

-

-

ul. Respądka 7

d

    1

-

-

1

-

-

ul. Rynek 5

d

    4

4

2

4

2

2

ul. Rynek 10

d

    2

2

2

2

-

-

Żytowiecko 47

p

    1

1

1

-

1

1

OGÓŁEM

 

15

12

10

14

3

3

 

d- stan techniczny dostateczny

p- stan techniczny poprawny

z - stan techniczny zadawalający

§ 4. Analiza potrzeb   remontowych.

1. W budynkach wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy muszą być przeprowadzone kompleksowe remonty. Dlatego plan remontów i modernizacji budynków mieszkaniowych powinien zostać opracowany wyłącznie z uwzględnieniem bezpieczeństwa lokatorów i ekonomicznych (koszt). Mając powyższe na uwadze, działania należy rozpocząć od remontów i wymiany pokryć dachowych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, remonty elewacji zewnętrznych, naprawy schodów, przestawienie pieców kaflowych, naprawy kominiarskie. Modernizację instalacji elektrycznej, gazowej, odgromowej, wodno – kanalizacyjnej, przeprowadzać się będzie planowo, rozpoczynając od tych najstarszych. Awarie likwidowane będą bezpośrednio po ich powstaniu.

 

Celem remontów i modernizacji jest docelowa poprawa warunków mieszkaniowych i na stałe  niedopuszczenie do pogorszenia się stanu technicznego zasobów mieszkaniowych. Zaniechanie robót remontowych może doprowadzić do pogorszenia się stanu technicznego budynków mieszkalnych. Przewidywana sprzedaż lokali komunalnych zmniejszy zasób, a tym samym ilość przeprowadzanych remontów. W konsekwencji w zasobach gminy pozostaną tylko lokale socjalne i zamienne. Prace remontowe i modernizacyjne będą finansowane z wpływów z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe.

2. Rzeczywiste potrzeby remontowe dotyczące budynków stanowiących wyłączną własność Gminy Poniec, prezentuje poniższa tabela. Jednocześnie należy stwierdzić, iż rzeczywiste potrzeby remontowe nie są jednoznaczne z planowanymi wydatkami Gminy, których skala będzie uzależniona od realnych możliwości finansowych Gminy Poniec, zdefiniowanie tych potrzeb jest niezbędne dla ukazania realistycznego obrazu stanu zasobu mieszkaniowego Gminy.

 

Zestawienie potrzeb  remontowych budynków mieszkalnych stanowiących  własność  Gminy Poniec

 

tab. 5

 

Lokalizacja

budynku

 

Zakres

prac remontowych

Planowany

koszt

remontu

Roczny

przypis wymiaru czynszów

 

 

 

ul. Bojanowska 1

1.      Wymiana pokrycia dachowego z gątu - 60.000 zł.;

2.      wymiana rynien i rur spustowych - 2.000 zł.;

 1. wymiana okien - 6.000 zł.;
 2. odnowienie elewacji – 2.000 zł.

 

70.000,00 zł

2.318,04 zł

 

 

 

 

ul. Bojanowska 11

 1. odnowienie elewacji - 15.000 zł.;
 2. naprawa pokrycia dachowego - 5.000 zł.;
 3. wymiana stolarki okiennej - 20.000 zł.;
 4. przestawienie piecy - 9.000 zł.;
 5. odnowienie klatki schodowej - 2.000 zł.;
 6. naprawa podłogi - 5.000 zł..

 

56.000,00 zł

5.548,08 zł

ul. Bojanowska 26a

 

Naprawa pokrycia dachowego

8.000,00 zł

4.820,16 zł

 

 

ul. Drożdżyńskiego 13

 1. Naprawa pokrycia dachowego polegająca na przełożeniu dachówki wraz z częściową naprawą konstrukcji drewnianej - 35.000 zł.;
 2. wymiana stolarki okiennej - 4.500 zł.;
 3. malowanie klatki - 2.000 zł..

 

41.500,00 zł

2.921,76 zł

 

 

 

ul. Dworcowa 2b

1.      naprawa pokrycia dachowego - 200.000 zł.;

 1. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – 20.000 zł.;
 2. odnowienie, ocieplenie elewacji - 100 000 zł.;
 3. wymiana instalacji co, wod-kan - 75.000 zł.

395.000,00 zł

80.882,64 zł

 

 

 

 

ul. Gostyńska 31

 1. demontaż pokrycia dachowego z eternitu i wykonanie nowego pokrycia z blachy – 24.000 zł.;
 2. wymiana stolarki okiennej - 6.000 zł.;
 3. malowanie elewacji - 1.000 zł.;
 4. przestawienie piecy - 4.000 zł..

35.000,00 zł

2.556,36 zł

 

 

 

 

ul. Gostyńska 38

 1. naprawa pokrycia dachowego wraz z naprawą konstrukcji drewnianej dachu - 35.000 zł.;
 2. naprawa ścian i elewacji - 8.000 zł.;
 3. wymiana stolarki okiennej - 9.000 zł.;
 4. wykonanie instalacji wod.-kanal - 6.000 zł.;
 5. przestawienie piecy  - 4.000 zł..

 

62.000,00 zł

1.873,32 zł

 

 

ul. Gostyńska 41

 1. wymiana stolarki okiennej - 3.000 zł.;
 2. przestawienie piecy - 4.000 zł.;
 3. odnowienie elewacji  - 6.000 zł..

 

13.000,00 zł

1.254,00 zł

 

 

 

ul. Kościuszki 10

 1. naprawa pokrycia dachowego – demontaż
 1. istniejącego i położenie blachy w celu odciążenia konstrukcji dachu - 43.000 zł;
 2. wymiana okien - 9.000 zł.;
 3. odnowienie elewacji  - 5.000 zł..

 

57.000,00 zł

1.102,20 zł

 

 

 

ul. Krobska 45

1.      demontaż istniejącego pokrycia dachowego z eternitu i wykonanie nowego pokrycia z blachy wraz z obróbką blacharską - 40.000 zł.;

 1. malowanie klatki schodowej - 3.000 zł.;
 2. odnowienie elewacji - 2.000 zł..

 

45.000,00 zł

4.660,92 zł

 

 

 

ul. M.Focha 3

 1. demontaż istniejącego pokrycia dachowego z eternitu, wykonanie nowego z blachy wraz z obróbkami - 32.000 zł.;
 2. malowanie klatki schodowej - 1.000 zł.;
 3. 3. naprawa ściany szczytowej budynku - 4.000 zł..

37.000,00 zł

2.355,48 zł

 

 

ul. M.Focha 12

 1. przełożenie pokrycia dachowego - 25.000 zł.;
 2. wymiana okien - 4.000 zł.;
 3. odnowienie elewacji - 4.000 zł..

 

33.000,00 zł

1.375,44 zł

 

ul. M.Focha 15

 1. wymiana okien - 5.000 zł.;
 2. naprawa pokrycia dachowego - 15.000 zł..

20.000,00 zł

710,40 zł

 

ul. Parkowa 1

 1. odnowienie elewacji - 10.000 zł.;
 2. wymiana rynien i rur spustowych, konserwacja dachu - 6.000 zł.;
 3. wymiana okien - 12.000 zł..

28.000,00 zł

14.092,68 zł

 

ul. Polna 1a

 1. wymiana okien - 15.000 zł.;
 2. przełożenie dachu - 30.000 zł..

45.000,00 zł

8.332,36 zł

 

Rokosowo

 1. wymiana okien - 8.000 zł.;
 2. naprawa elewacji - 15.000 zł..

23.000,00 zl

4.794,84 zł

 

 

ul. Rynek 2

 1. wymiana okien - 10.000 zł.;
 2. wymiana rynien i rur spustowych, konserwacja pokrycia dachowego - 12.000 zł.;
 3. przestawienie piecy - 4.000 zł..

26.000,00 zł

16.102,80 zł

 

 

 

ul. Rynek 17

 1. wymiana okien - 10.000 zł.;
 2. otynkowanie ścian - 11.000 zł.;
 3. malowanie klatki schodowej - 3.000 zł..

 

24.000,00 zł

7.793,52 zł

 

 

 

Szurkowo 59

 1. naprawa pokrycia dachowego - 75.000 zł.;
 2. wymiana okien - 50.000 zł.;
 3. malowanie klatki schodowej - 1.500 zł.;
 4. naprawa elewacji - 50.000 zł..

176.500,00 zł

14.121,96 zł

 

 

Waszkowo 25

1.      wymiana okien - 7.000 zł.;

 1. przełożenie pokrycia dachowego wraz z wymianą rynien i rur spustowych oraz przemurowaniem kominów  - 29.000 zł.;
 2. naprawa elewacji - 8.000 zł.

 

44.000,00 zł

2.666,40 zł

 

OGÓŁEM

 

  

1.239.000 zł

 

   180.283,36 zł

 

 

3. Poniższa tabela prezentuje niezbędne prace remontowe dotyczące budynków stanowiących wyłączną własność Gminy Poniec, w latach 2008 – 2012. Wartości wskazane w tabeli odzwierciedlają nakłady, jakie należałoby ponieść, aby zasób mieszkaniowy utrzymać w stanie nie pogorszonym.

 

 

 

 

Planowane remonty na lata 2008 – 2012

 

           tab. 6

Plan

remontów budynków komunalnych

2008

 

Lokalizacja

budynku

 

Zakres

prac remontowych

Planowany

koszt

remontu

w zł.

ul. Bojanowska 1

Opracowanie dokumentacji na remont budynku i zagospodarowania pustostanów na cele lokali socjalnych

 

5.000

ul. Parkowa 1

Opracowanie dokumentacji na remont pustostanów celem zagospodarowania na lokale socjalne

 

5.000

Ul. Bojanowska 11

Naprawa pokrycia dachowego, wymiana stolarki okiennej, odnowienie elewacji oraz przestawienie piecy, naprawa podłóg i odnowienie klatki schodowej

 

56.000

Razem

66.000

2009

 

Lokalizacja

budynku

 

 

Zakres

prac remontowych

Planowany

koszt

remontu

ul. Krobska 45

Demontaż istniejącego pokrycia dachowego z eternitu i wykonanie nowego pokrycia z blachy wraz z obróbką blacharską, malowanie klatki schodowej, odnowienie elewacji.

 

45.000

ul.Bojanowska 26a

Naprawa pokrycia dachowego.

8.000

Razem

53.000

2010

 

Lokalizacja

Budynku

 

 

Zakres

prac remontowych

 

Planowany

koszt

remontu

ul. M. Focha 3

Demontaż istniejącego pokrycia dachowego z eternitu – wykonanie nowego z blachy wraz z obróbkami, naprawa ściany szczytowej oraz malowanie klatki schodowej

37.000

ul. M. Focha 15

Naprawa pokrycia dachowego, wymiana okien

20.000

Razem

57.000

2011

 

 

 

 

Lokalizacja

Budynku

 

 

Zakres

prac remontowych

 

Planowany

koszt

remontu

ul.Gostyńska 31

Demontaż pokrycia dachowego z eternitu i wykonanie nowego pokrycia z blachy, wymiana stolarki okiennej, odnowienie elewacji oraz przestawienie piecy.

35.000

Waszkowo 25

Przełożenie pokrycia dachowego, wymiana rynien i rur spustowych, przemurowanie kominów, wymiana okien, naprawa elewacji

44.000

Razem

   79.000

2012

Lokalizacja

Budynku

 

Zakres

prac remontowych

Planowany

koszt

   remontu

 

ul.Gostyńska 38

Naprawa pokrycia dachowego, naprawa konstrukcji drewnianej dachu, naprawa ścian i elewacji, wymiana stolarki okiennej, wyknanie instalacji wod. – kan., przestawienie piecy

62.000

Razem

62.000

OGÓŁEM

317.000

 

 

 

zestawienie niezbędnych prac remontowych

wg rodzaju robót

tab. 7

Lp.

RODZAJ ROBÓT REMONTOWYCH

I MODERNIZACYJNYCH

2008

2009

2010

2011

2012

1.

pokrycie dachów, wymiana  rynien i rur spustowych

5.000

48.000

47.000

53.000

35.000

2.

Docieplanie ścian i stropodachów

 

 

 

 

 

3.

elewacje - roboty tynkarsko – malarskie - murarskie

15.000

2.000

4.000

9.000

8.000

4.

malowanie klatek schodowych

2.000

3.000

1.000

 

 

5.

remont schodów, podłóg, kominów

5.000

 

 

 

 

6.

wymiana okien i drzwi

20.000

 

5.000

13.000

9.000

7.

roboty ślusarskie

 

 

 

 

 

8.

roboty zduńskie

9.000

 

 

4.000

4.000

9.

instalacje elektryczne

 

 

 

 

 

10.

instalacje wodno - kanalizacyjne

 

 

 

 

6.000

OGÓŁEM

56.000

53.000

57.000

79.000

62.000

4. Rzeczywiste potrzeby remontowe w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Poniec, przedstawia poniższa tabela. Wartości podane w tabeli dotyczą tylko wydatków przypadających na Gminę Poniec. Należy stwierdzić, iż realizacja remontów w przypadku wspólnot mieszkaniowych zależy od podjęcia stosownej uchwały przez właścicieli lokali, tworzących wspólnotę.

 

Zestawienie potrzeb  remontowych w budynkach wspólnot mieszkaniowych

 z udziałem Gminy Poniec

tab. 8

 

Lokalizacja

budynku

 

 

Zakres

prac remontowych

Planowany

koszt

remontu

Planowane

wysokości wydatków przypadających na Gminę

ul. Bojanowska 38

 

1. przełożenie lub wymiana pokrycia dachowego – 40.000 zł.

2.wymiana stolarki okiennej dotycząca wyłącznie lokali komunalnych – 8.000

 

 

48.000 zł.

1) 30.160 zł.

 

2) 8.000 zł.

ul. Parkowa  3

1. naprawa elewacji – 10.000 zł.

2. wymiana stolarki okiennej dotycząca wyłącznie lokali komunalnych – 8.000 zł.

3. Konserwacja dachu – 4.000 zł.

 

 

22.000 zł.

1) 6.192 zł.

2) 8.000 zł.

 

 

3) 2.477 zł.

ul. Respądka 7

1. naprawa elewacji – 10.000 zł.

2. wymiana stolarki okiennej dotycząca wyłącznie lokalu komunalnego – 2.500 zł.

 

12.500 zł.

1) 2.211 zł.

2) 2.500 zł.

ul. Rynek 5

1. przełożenie lub wymiana pokrycia dachowego – 30.000 zł.

2. naprawa elewacji 8.000 zł.

 

38.000 zł.

1) 20.154 zł.

 

2) 8.000 zł.

ul. Rynek 10

1. naprawa elewacji – 8.000 zł.

2. wymiana stolarki okiennej dotycząca wyłącznie lokali komunalnych – 6.000 zł.

3. konserwacja dachu – 4.000 zł.

 

 

18.000 zł.

1) 4.478 zł.

2) 6.000 zł.

 

 

3) 2.239 zł.

Żytowiecko  47

Wymiana stolarki okiennej dotycząca wyłącznie lokalu komunalnego

4.000 zł.

4.000 zł.

OGÓŁEM

142.500 zł.

100.411 zł.

5. Mając na uwadze bezpieczeństwo lokatorów oraz utrzymywanie w stałej sprawności technicznej zasobów mieszkaniowych Gminy przyjmuje się standardy, które winny docelowo posiadać lokale mieszkalne i budynki:

 

1.     standard lokalu mieszkalnego:

 

a) sprawna instalacja elektryczna i gazowa;

b) sprawna wentylacja w kuchni i w łazience;

c) sprawne i odpowiednie do pomieszczeń lokalu źródło ciepła;

d) sprawna stolarka okienna i drzwiowa;

e) wyposażenie mieszkań w urządzenia sanitarne.

 

2.     standard budynku:

 

a) konstrukcja budynku bez jakikolwiek zagrożeń;

b) sprawna instalacja gazowa;

c) sprawna instalacja elektryczna;

d) sprawna instalacja odgromowa;

e) sprawne przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne;

f) sprawne elementy odwodnienia dachów- dobry stan techniczny dachów;

g) elewacja budynków bez ubytków;

h) sprawna instalacja wodna i kanalizacyjna.

 

6. Administrator zasobu mieszkaniowego Gminy Poniec zobowiązany jest najpóźniej do dnia 01 października każdego roku do sporządzenia zestawienia potrzeb remontowych i modernizacyjnych, obejmującego kolejny rok budżetowy, uwzględniającego priorytety remontowe i wyniki okresowych kontroli stanu technicznego zasobu mieszkaniowego i przedłożenie zestawienia Burmistrzowi Ponieca celem zatwierdzenia.

 

7. Cel strategicznym gminy jest docelowa poprawa warunków mieszkaniowych oraz bezpieczeństwa lokatorów i na stałe niedopuszczenie do pogorszenia się stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy Poniec, przez następując działania:

 

1.     inwentaryzacja zasobu mieszkaniowego Gminy Poniec;

2.     standard lokalu mieszkalnego;

3.     standard budynku mieszkalnego;

4.     przeprowadzenie niezbędnych przeglądów technicznych wymaganych przez prawo budowlane;

5.     poprawa wyglądu oraz stanu technicznego nieruchomości

 

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

 

PLANOWANA SPRZEDAŻ LOKALI W KOLEJNYCH LATACH.

 

§ 5. Sprzedaż mieszkań komunalnych.

 

1. W pierwszej kolejności należy stwierdzić, że ilość lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji gminy znacznie się zmniejszyła. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat prywatyzacja objęła blisko 60 % pierwotnego zasobu mieszkaniowego gminy. Prywatyzacja mieszkań komunalnych i użytkowych pozostaje celem strategicznym Gminy. Gmina dalej będzie realizować zaplanowaną sprzedaż lokali mieszkalnych, użytkowych, czego efektem powinno być zmniejszenie udziału budżetu gminy w kosztach remontów budynków komunalnych. Jednak pewna część lokali pozostanie w zasobie mieszkaniowym, zwłaszcza tych o najniższym standardzie wyposażenia i wykończenia pozostanie własnością gminy z przeznaczeniem na mieszkania socjalne dla rodzin o najniższych dochodach. Na lokale socjalne, zastępcze zostaną również wyremontowane, przebudowane wolne budynki, części budynków.

 

2. Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Poniec odbywa się zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr XXI/130/2004 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 12 października 2004 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Poniec oraz uchwały Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 31 marca 2005 r. Nr XXVII/172/2005 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Poniecu Nr XXI/130/2004 w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Poniec.

3. Ze sprzedaży wyłącza się lokale mieszkalne w budynkach, w których przewidywana jest zmiana funkcji oraz lokale stanowiące przedmiot najmu na czas oznaczony, oraz przeznaczone na lokale socjalne.

4. Zgodnie z ust. 3, Burmistrz Ponieca przedstawi Radzie Miejskiej w Poniecu wykaz budynków, celem wyłączenia ich ze sprzedaży.

§ 6. Program sprzedaży mieszkań.

 

1. Mając na uwadze, iż w okresie ostatnich kilkunastu lat Gmina Poniec dokonała sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców 83 lokale mieszkalne na terenie miasta i gminy, oraz niniejszy program, prognozuje się, że w latach następnych sprzedaż lokali najemcom, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, będzie się przedstawiała następująco:

 

Planowana liczba sprzedanych lokali w poszczególnych latach

               tab.9

Lp.

 

Rok

 

Liczba

 

Powierzchnia użytkowa

[ m2]

1.

 

2008

 

5

275,96

2.

 

2009

 

5

258,06

3.

 

2010

 

4

164,21

4.

 

2011

 

5

272,69

5.

 

2012

 

4

226,11

 

2. Celem strategicznym jest optymalnie sprywatyzowany zasób mieszkaniowy Gminy, przez następujące działania:

 

1.     opracowanie programu zamiany mieszkań i jego promowanie, dla tych mieszkańców zasobu komunalnego, których nie stać na wykupienie lokalu na własność;

2.     proponowanie najemcom lokali komunalnych uzyskanie prawa własności działki budowlanej stanowiącej własność Gminy Poniec z bonifikatą oraz przy zwolnieniu na określony okres z opłat z tytułu podatku od nieruchomości w zmian za opuszczenie lokalu komunalnego w terminie 3 lat od dnia przeniesienia własności na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego. Dla chętnych skorzystania z niniejszego zapisu Burmistrz Ponieca przedstawi Radzie Miejskiej w Poniecu stosowny projekt uchwały Rady Miejskiej w Poniecu.

3.     promocja prywatyzacji.

 

 

ROZDZIAŁ V

 

ZASADY POLITYKI CZYNSZOWEJ.

 

§ 7. Zasady ustalania stawek czynszu najmu.

1. Czynsz najmu w zasobie mieszkaniowym gminy z wyłączeniem lokali socjalnych winien stanowić główne źródło finansowania kosztów utrzymania zasobu mieszkaniowego.

Stawka bazowa czynszu zapewniać winna pokrycie kosztów ponoszonych na utrzymanie zasobu, w tym kosztów administrowania, kosztów konserwacji, remontów, kosztów bieżącego utrzymania technicznego budynków.

2. Uchwalane przez Burmistrza Ponieca stawki czynszu mają polegać na osiągnięciu i stabilizacji maksymalnych stawek czynszu na poziomie 3% wartości odtworzeniowej lokali.

3. Stawki czynszu w zasobie mieszkaniowym podlegają zróżnicowaniu w zależności od wyposażenia budynku i lokali w urządzenia techniczne i instalacje.

 

§ 8. Zasady polityki czynszowej.

 

1. Mając na uwadze ustawę o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego do kompetencji Rady Miejskiej w Poniecu należy ustalanie wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy, w tym zasad polityki czynszowej – zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 4.

 

2. Czynniki obniżające stawki czynszowe w lokalach:

 

1)     lokal nie wyposażony w instalację wodną           – o 10%;

2)     lokal nie wyposażony w instalację kanalizacyjną – o 10%;

3)     lokal nie wyposażony w instalację gazową          – o 10 %;

4)     lokal z ciemną kuchnią                                       - o  5 %;

 

3. Czynniki podwyższające stawki czynszowe w lokalach:

 

1)     lokal wyposażony w instalację wodną                          – o 10%;

2)     lokal wyposażony w instalację kanalizacyjną                – o 20 %;

3)     lokal wyposażony w instalację centralnego ogrzewania – o 20%;

4)     lokal wyposażony w instalację gazową                          - o 10%;

5)     lokal wyposażony w instalację ciepłej wody                  - o 20%;

6)     lokal wyposażony w łazienkę                                        - o 20%;

 

4. Czynsz najmu po podwyżce nie przekroczy 3% wartości odtworzeniowej lokalu w skali roku, (wysokość wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie wielkopolskim na okres od 1 października 2007 r. do 31 marca 2008 r. wynosi 2.670 zł., a 3 % tej wartości stanowi kwotę 6,68 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu).

 

Biorąc pod uwagę powyższe oraz uwzględniając możliwości finansowe najemców, przyjmuje się roczny wzrost opłat czynszowych na poziomie przekraczającym średnioroczny wskaźnik wzrostu cen i towarów i usług konsumpcyjnych. Przy obecnym wskaźniku można założyć wzrost opłat czynszowych na poziomie od 10 do 15% rocznie.

 

 

Prognoza wzrostu czynszu za 1/m2

powierzchni użytkowej lokalu

 

                        tab. 10

Lp.

 

Rok

 

Wzrost

 [o 10%]

Wzrost

       [o 15%]

1.

 

2008

 

1,91 zł.

2,00 zł.

2.

 

2009

 

2,10 zł.

2,30 zł.

3.

 

2010

 

2,31 zł.

2,65 zł.

4.

 

2011

 

2,54 zł.

3,05 zł.

5.

 

2012

 

2,80 zł.

3,51 zł.

6.

2013

3,08 zł.

4,04 zł.

 

 

 

5. Wysokość podwyżki za używanie lokalu będzie każdorazowo obliczana dla poszczególnych kategorii mieszkań na zasadzie art. 8a „ustawy o ochronie praw lokatorów” z  uwzględnieniem wysokości wartości odtworzeniowej ustalanej przez Wojewodę Wielkopolskiego.

 

6. Za wynajmowane lokale ustala się następujące rodzaje czynszów za:

 

1)     lokale mieszkalne;

2)     lokale zamienne;

3)     lokale socjalne.

 

7.  Stawka czynszu za lokal socjalny nie może przekraczać połowy stawki najniższego czynszu obowiązującego  w gminnym zasobie mieszkaniowym.

 

ROZDZIAŁ VI

 

SPOSÓB I ZASADY ZARZĄDZANIA LOKALAMI I BUDYNKAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY ORAZ PRZEWIDYWANE ZMIANY W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY W KOLEJNYCH LATACH 2008 - 2012

 

 

§ 9. Zarządzanie zasobem.

1. Zarządzanie zasobem mieszkaniowym wykonuje jednostka organizacyjna Gminy Poniec tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Poniecu albo jego następca prawny. Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Poniecu działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Ponieca.

 

2. Zarządzanie zasobem mieszkaniowym w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Poniec:

 

1.     Zarządzaniem zajmują się Zarządcy, posiadający licencje zawodowe i prowadzący działalność gospodarczą. Wybór Zarządcy należy do Kompetencji Zebrania Wspólnot Mieszkaniowych przy zachowaniu ustawy o zamówieniach publicznych.

2.     Zarządca dokonuje oceny stanu technicznego nieruchomości wspólnej, na bazie której może zostać opracowany budżet remontowy.

3.     Burmistrz Ponieca ustala osobę reprezentującą Gminę Poniec jako właściciela we wspólnotach mieszkaniowych.

4.     Gmina Poniec prowadzi politykę finansową w stosunku do wspólnot mieszkaniowych w następujący sposób:

 

a)     Gmina wpłaca zaliczki na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną zgodnie z uchwałami podjętymi przez wspólnoty mieszkaniowe;

b)     Gmina kontroluje rozliczenia jej udziału w kosztach utrzymania nieruchomości wspólnej według następujących zasad:

 

1. w przypadku, gdy wpłacone przez właścicieli zaliczki na eksploatację części wspólnej w budynkach wspólnot mieszkaniowych, przewyższają poniesione przez wspólnoty koszty z tego tytułu, Gmina wnioskuje o podjęcie uchwały określającej sposób przeznaczenia powstałej nadpłaty,

 

2. jeżeli zaliczki wpłacone przez właścicieli lokali na fundusz remontowy przewyższają w danym roku koszty poniesione przez wspólnotę, pozostałe środki finansowe w zależności od decyzji wspólnoty, winny być przeznaczone na remonty w następnym roku lub zwrócone właścicielom,

 

3.     zaliczki podlegają rozliczeniu z właścicielami lokali, nadpłaty powstałe

po stronie Gminy podlegają zwrotowi poprzez pomniejszenie bieżących zaliczek przekazywanych wspólnocie lub wpłatę dokonaną przez wspólnotę na rzecz Gminy, niedopłaty Gminy podlegają wyrównaniu poprzez wpłatę na rzecz wspólnoty mieszkaniowej.

 

 

ROZDZIAŁ VII

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

 W KOLEJNYCH LATACH

 

§ 10. Możliwości finansowania gospodarki mieszkaniowej.

 

1. Aktualnie polityka mieszkaniowa jest silnie deficytową dziedziną działalności. W budżecie Gminy nie ma środków na wykonanie remontów w pełnym zakresie. Dlatego docelowo zakłada się osiągnięcie maksymalnego stopnia samofinansowania. Służyć mogłyby temu optymalna prywatyzacja zasobu i urealnienie polityki czynszowej.

 

2. Podstawowym źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej w latach 2008 – 2012 są czynsze z lokali. Zakłada się, iż wpływy czynszowe pokrywając będą  koszty utrzymania budynków i administracji oraz część kosztów koniecznych remontów.

 

3. Dodatkowymi źródłami finansowania gospodarki mieszkaniowej mogą być:

 

1)     środki z budżetu państwa;

2)     fundusze Unii Europejskiej;

3)     kredyty na remonty i remonty termomodernizacyjne.

4)     dotacje z budżetu Gminy.

 

 

ROZDZIAŁ VIII

 

 

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W KOLEJNYCH LATACH, Z PODZIAŁEM NA KOSZTY BIEŻĄCEJ EKSPLOATACJI, KOSZTY REMONTÓW ORAZ KOSZTY MODERNIZACJI LOKALI I BUDYNKÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY, KOSZTY ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCIAMI WSPÓLNYMI, KTÓRYCH GMINA JEST JEDNYM ZE WSPÓŁWŁAŚCICIELI, A TAKŻE WYDATKI INWESTYCYJNE

 

 

§ 11. Wydatki na utrzymanie zasobu.

 

1. W programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Poniec trudno jest określić szczegółowo wydatki na lata 2008 – 2012. Prawidłowa realizacja zadań zawartych w planach gospodarczych będzie zależna przede wszystkim od środków finansowych jakimi będzie dysponowała Gmina w ciągu najbliższych lat. W przypadku planu realizacji inwestycji, wydatki na ten cel zostaną określone przez Radę Miejską w Poniecu w drodze odrębnej uchwały.

2.  Planowane przychody i wydatki w latach 2008 – 2012 w zakresie gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Poniec, przedstawia poniższa tabela.

 

 

Planowane przychody i wydatki

w poszczególnych latach określa poniższa tabela w zł.

 

tab. 11

Lata

2008

2009

2010

2011

2012

Przychody

154 878

164 177

178 039

186 707

197 318

Koszty bieżącej eksploatacji

184 686

187 457

190 268

193 122

196 019

Koszty remontów i modernizacji lokali i budynków

  56 000

  53 000

  57 000

   79 000

  62 000

Koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi

    8 900

   9 100

   9 300

    9 500

   9 700

 

 

 

ROZDZIAŁ IX

 

 

INNE DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU POPRAWĘ WYKORZYSTANIA I RACJONALIZACJĘ GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM

 ZASOBEM GMINY PONIEC

 

§ 12. Gmina Poniec w celu poprawy wykorzystania i racjonalnego gospodarowania zasobem mieszkaniowym podejmować będzie następujące działania:

 

1.     adaptacja pomieszczeń niemieszkalnych,

2.     wprowadzenie programu zamian lokali w ramach mieszkaniowego zasobu Gminy Poniec,

3.     zinwentaryzowanie zasobu mieszkaniowego,

4.     nieodpłatne przejęcie nieruchomości zabudowanych od przedsiębiorstw państwowych z terenu Gminy Poniec i adaptowanie na lokale zamienne, socjalne,

5.     dobudowa lokali mieszkalnych do istniejących budynków mieszkalnych,

6.     dążenie by koszty utrzymania mieszkaniowego zasobu Gminy Poniec pokrywane były głównie z wpływów z czynszów za lokale mieszkalne poprzez dochodzenie do stawki czynszu maksymalnego w wysokości 3 % wartości odtworzeniowej,

7.     powiązać wielkość mieszkania i jego standard z możliwościami finansowymi poszczególnych rodzin, z uwzględnieniem systemu pomocy jakim są dodatki mieszkaniowe,

8.     w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Poniec przeznaczyć nowe tereny pod budownictwo mieszkaniowe (wraz z uzbrojeniem gruntów) dla osób fizycznych z możliwością wyboru prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego,

9.     można przyjąć założenie, że Gmina będzie dokonywała sprzedaży lokali mieszkalnych do wyczerpania, a jedynie będzie adaptowała, budowała, utrzymywała lokale socjalne, zamienne,

10.wyodrębnienie zasobu socjalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy,

     11.wypowiadanie umów najmu najemcom, którzy mają zaspokojone

          potrzeby mieszkaniowe poza zasobem gminy w oparciu o przepisy

          ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o

          zmianie Kodeksu Cywilnego.

 

 

ROZDZIAŁ X

 

 

PRZEPISY KOŃCOWE

 

§ 13. Traci moc uchwała Nr XXVII/154/2000 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne i socjalne na terenie miasta i gminy Poniec oraz uchwała Nr XXXVII/234/2001 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej na terenie gminy Poniec.

 

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

 

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do uchwały nr XII/107/2007 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Poniec na lata 2008-2012.

 

W kwestii gminnych uregulowań mieszkaniowych delegacją do uchwalenia przepisów, a także wyznacznikiem zawierającym przedmiot i zakres regulacji jest art. 21 ustawy z 21 czerwca 2002 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

 

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem gminy  opracowany został na pięć lat i obejmuje w szczególności: prognozę wielkości i stanu technicznego tego zasobu, prognozę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji, planowaną sprzedaż lokali, zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu, sposób zarządzania lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy, źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej, wysokość wydatków na utrzymanie i remonty mieszkań z zasobu, opis działań mających na celu poprawę wykorzystania tego zasobu.

Program ma służyć za podstawę do optymalnego planowania, realizacji i modernizacji zasobu komunalnego gminy. Ma być pomocny do tworzenia założeń niezbędnych do zwiększenia efektywności gospodarowania nieruchomościami, wyższej jakości usług świadczonych na rzecz użytkowników. Ma być również pomocny przy ustalaniu wysokości środków budżetowych potrzebnych do realizacji założonych celów.

 

 

 

 

 

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2007-11-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-04
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących