Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie na 2007 rok.

w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie na 2007 rok.

Numer uchwały: 109
Numer sesji: 13
Rok (4 cyfry): 2007

U C H W A Ł A nr XIII/109/2007

Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2001 r nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 24 ust. 10, art.165, art. 166, art.173 oraz art.184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r roku nr 249 poz. 2104 ze zmianami)
Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr V/27/07 z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu gminy na 2007 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 15 888 531 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”

2. W § 2 ust. 2 pkt 1, 2, 3 i 4, ust. 3 pkt. 1 otrzymują brzmienie:
„1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 15 653 998 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały”
„1) wydatki bieżące kwotę 13 890 744 zł. w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 5 825 126 zł.
b) dotacje kwotę 503 766 zł.
w tym :
- podmiotową dla instytucji kultury 426 766 zł.
- dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych 72 000 zł.
- celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących kwota 5 000 zł.
c) obsługę długu kwotę 63 000 zł.
d) składki ZUS za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne kwotę 16 439 zł.”
„2) wydatki majątkowe - roczne - kwotę 142 340 zł. jak w zał. nr 3.”
„3) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem
wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2007 – 2011 zgodnie z zał. nr 4”
„4) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych
i funduszu spójności zgodnie z zał. nr 5”.
§ 2. Dokonuje się sprostowania nieprawidłowości w uchwale nr XII/104/2007 Rady Miejskiej Ponieca z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zmian budżetu zmian w budżecie na 2007 rok, w której § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3. § 5.2 otrzymuje brzmienie:
„2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 33 310 zł. na zadania oświatowe.”.”

§ 3. Dokonuje się zmian w zał. nr 1 zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. Dokonuje się zmian w zał. nr 2 zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 5. Dokonuje się zmian w zał. nr 6 zgodnie z zał. nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 6. Dokonuje się zmian w zał. nr 7 zgodnie z zał. nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 7. Dokonuje się zmian w zał. nr 8 zgodnie z zał. nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ponieca .

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2007.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2007-12-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących