Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Dodatki mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2008

 

Dodatki mieszkaniowe

 

Podstawa prawna

 

 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156, poz. 1817 ze zm.).

 

Warunki otrzymania dodatku mieszkaniowego

 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 • najemcom oraz podnajemcom lokalu mieszkalnego,

 • członkom spółdzielni mieszkaniowych, zamieszkującym na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,

 • osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom lokali mieszkalnych,

 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,

 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, a oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

 

Do dodatku mieszkaniowego uprawnione są osoby, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 175 % kwoty najniższej emerytury w przypadku gospodarstwa jednoosobowego i 125 % tej kwoty w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

 

Za dochód zgodnie z ustawą należy uważać wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe. Do dochodu nie wlicza się natomiast dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej oraz jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, jak też dodatków mieszkaniowych. Dodatkowo od 9 lutego 2007 r. do dochodu, od którego zależy przyznanie dodatku mieszkaniowego, nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej przyznawanych uczniom, jak na przykład stypendia socjalne lub naukowe. Do kategorii tej nie zalicza się jednak świadczeń pomocy materialnej przyznawanych studentom, które do dochodu gospodarstwa domowego należy zaliczyć.

 

Dochód osób, które prowadzą gospodarstwo rolne, ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, którego wysokość ogłaszana jest przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

Przyznanie dodatku mieszkaniowego uzależnione jest również od wielkości lokalu. W przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego powierzchnia lokalu, od której uzależnione jest przyznanie dodatku mieszkaniowego wynosi:

 • 35 m² – dla 1 osoby

 • 40 m² – dla 2 osób

 • 45 m² – dla 3 osób

 • 55 m² – dla 4 osób

 • 65 m² – dla 5 osób

 • 70 m² – dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną tego lokalu o 5 m².

 

Etapy przyznania dodatku mieszkaniowego

 

 1. Wniosek

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklarację o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi dochody za w/w okres składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu w terminie do 22-go dnia każdego miesiąca.

 1. Termin wydania decyzji

Decyzja w sprawie dodatku mieszkaniowego powinna zapaść w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku.

 1. Wypłata

Dodatki mieszkaniowe przyznawane są na okres sześciu miesięcy i wypłacane do dnia 10 każdego miesiąca z góry.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maria Śmigielska
Informację wprowadził: Maria Śmigielska
Opublikowany dnia: 2008-01-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-29
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie