Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Pomoc społeczna

Pomoc społeczna

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2008

 

Pomoc społeczna

 

Pomoc społeczna od dnia 1 maja 2004 r. funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami).


Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.


Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej (minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, wojewodowie) i samorządowej (marszałkowie województw, starostowie na poziomie powiatów oraz wójtowie, burmistrzowie (prezydenci miast) na poziomie gmin. Realizując zadania pomocy społecznej współpracują oni, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.


Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:

 • osobom posiadającym obywatelstwo polskie, mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 • cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającym zezwolenie na osiedlenie się, zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej,

 • obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt.

Pomoc społeczna polega w szczególności na:

 • przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń,

 • pracy socjalnej,

 • prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,

 • analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,

 • rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy.Główne cele pomocy społecznej:

 • wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie - w miarę możliwości - do ich życiowego usamodzielniania i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,

 • zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej – dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym,

 • zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia,

 • zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie,

 • integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie,

 • stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie.

Kryteria przyznawania świadczeń z pomocy społecznej

Pomocy społecznej udziela się z powodu (art. 7 ustawy o pomocy społecznej):

 • ubóstwa,

 • sieroctwa,

 • bezdomności,

 • bezrobocia,

 • niepełnosprawności,

 • długotrwałej lub ciężkiej choroby,

 • przemocy w rodzinie,

 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,

 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,

 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze,

 • trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,

 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

 • alkoholizmu lub narkomanii,

 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,

 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z w/ w okoliczności.

W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione i niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Od dnia 1 października 2006 r. kryterium dochodowym dla osoby samotnie gospodarującej jest dochód nie przekraczający kwoty 477,00 zł, natomiast dla osoby w rodzinie – kwoty 351,00 zł. Rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć kwoty uprawniające do zasiłków okresowego i celowego.

Osobie odbywającej karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Osobie tymczasowo aresztowanej zawiesza się prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Za okres tymczasowego aresztowania nie udziela się świadczeń (art. 13 ustawy o pomocy społecznej).Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej

Ustawa o pomocy społecznej wprowadza podział świadczeń z pomocy społecznej na świadczenia pieniężne i świadczenia niepieniężne.

Pomoc społeczna przewiduje następujące świadczenia pieniężne:

 • zasiłek stały

 • zasiłek okresowy

 • zasiłek celowy

 • specjalny zasiłek celowy

 • zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie


Do świadczeń niepieniężnych zalicza się z kolei:

 • praca socjalna

 • bilet kredytowany

 • składki na ubezpieczenie zdrowotne

 • składki na ubezpieczenie społeczne

 • pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie

 • sprawienie pogrzebu

 • schronienie

 • posiłek

 • niezbędne ubranie

 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy

 • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia

 • mieszkanie chronione

 • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej

 • pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie- w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianychUbieganie się o świadczenia z pomocy społecznej

Osoby chcące uzyskać pomoc w postaci świadczeń określonych w ustawie o pomocy społecznej mogą składać wnioski o pomoc w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu wraz z kompletem dokumentów.

Do wniosku należy dołączyć:

 • dokumenty potwierdzające osiągane dochody (netto)- np. zaświadczenie o wynagrodzeniu, odcinek od renty/emerytury, bądź zaświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych,

 • dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności, tj. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS), bądź też orzeczenie zaliczające do I , II lub III grupy inwalidów,

 • potwierdzenie otrzymywania lub płacenia alimentów,

 • zaświadczenie o otrzymywanym stypendium socjalnym lub naukowym,

 • zaświadczenie o otrzymywanych świadczeniach rodzinnych i opiekuńczych,

 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające długotrwałe leczenie,

 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu w ewidencji osób bezrobotnych lub poszukujących pracy,

 • rachunki imienne za zakupione leki bądź płatne badania potwierdzające wydatki ponoszone na leczenie,

 • inne dokumenty w zależności od sytuacji osoby/rodziny.

Wszystkie zaświadczenia o dochodach oraz zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy wymagane są za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

 


Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy wymagają uprzednio przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Decyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej wydawane są w formie pisemnej w ciągu jednego miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy. Od każdej decyzji służy stronie prawo odwołania.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maria Śmigielska
Informację wprowadził: Maria Śmigielska
Opublikowany dnia: 2008-02-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-02-13
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie