Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządca jest Gmina Poniec na cele niezwiązane z budową, przebudową,remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządca jest Gmina Poniec na cele niezwiązane z budową, przebudową,remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

Numer uchwały: 133
Numer sesji: 15
Rok (4 cyfry): 2008

Uchwała nr XV/133/2008
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 14 marca 2008 roku.

w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla
których zarządca jest Gmina Poniec na cele niezwiązane z budową, przebudową,
remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 nr 142 poz. 1591 ze zmianami/ oraz art. 40 ust 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /tekst jednolity Dz. U .z 2007r. nr 19, poz.115 ze zmianami/ oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 68 poz. 449/
Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące stawki opłat dziennych za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych:
1) za prowadzenie robót w pasie drogowym za 1 m2 powierzchni jezdni:
a) przy zajęciu jezdni o nawierzchni twardej do 50% szerokości włącznie – 1,00 zł
b) przy zajęciu jezdni o nawierzchni twardej pow. 50% do całkowitego zajęcia – 2,00 zł
c) przy zajęciu jezdni o nawierzchni gruntowej do 50% szerokości włącznie – 0,60 zł
d) przy zajęciu jezdni o nawierzchni gruntowej pow. 50% do całkowitego zajęcia – 0,70 zł
2) za prowadzenie robót na poboczach, chodnikach, placach, zatokach postojowych i autobusowych za zajęcie 1 m2 - 0,70 zł
3) za prowadzenie robót na pozostałych elementach pasa drogowego (rowy, pasy zieleni)
za zajęcie 1 m2 - 0,50 zł

§ 2. Ustala się następujące stawki opłat dziennych za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam:
1) za 1 m2 rzutu poziomego obiektu handlowego lub usługowego:
a) poza obszarem zabudowanym - 0,20 zł
b) w terenie zabudowanym - 0,30 zł
2) za 1 m2 rzutu poziomego innych obiektów - 0,10 zł
3) za 1 m2 powierzchni reklamy - 0,20 zł

§ 3. 1. Ustala się następujące stawki opłat rocznych za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi zajętej przez rzut poziomy urządzeń:
1) poza obszarem zabudowanym - 5,00 zł
2) w obszarze zabudowanym - 10,00 zł
3) na obiektach mostowych - 50,00 zł
2. Przy umieszczaniu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stosuje się stawki w wysokości 20% stawek określonych w pkt 1, 2 i 3
3. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzeń w pasie drogowym.

§ 4. Ustala się następujące stawki za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w innych celach niż określone w § 1, § 2 i § 4
1) za zajęcie 1 m2 jezdni - 1,00 zł
2) za zajęcie 1 m2 pozostałych elementów pasa drogowego - 0,50 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 6. Tracą moc: Uchwała nr XV/ 95 / 2004 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 10 lutego 2004 r.
w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych, oraz Uchwała nr XVIII/ 113 / 2004 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 8 czerwca 2004 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Poniecu nr XV/95/2004 z dnia 10 lutego 2004r.
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2008-03-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-03-20
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących