Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie na 2008 rok

w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie na 2008 rok

Numer uchwały: 135
Numer sesji: 16
Rok (4 cyfry): 2008


U C H W A Ł A nr XVI/135/2008

Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 28 kwietnia 2008 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165, art. 166, art. 168 ust.2, art.173, oraz art.184 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104 ze zmianami)

Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XIII/112/07 z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie budżetu gminy na 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust.1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 16 635 011 zł., z tego:
- dochody bieżące w kwocie 15 890 811 zł.,
- dochody majątkowe w kwocie 744 200 zł.
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały”.

2. W § 2 ust. 1, 2, 3 i 5 pkt 1 otrzymują brzmienie:
„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 18 652 121 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 13 795 061 zł., w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 109 597 zł.,
b) dotacje 520 576 zł.,
c) wydatki na obsługę długu 80 000 zł.,
d) składki ZUS za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i składki na ubezp. zdrowotne za osoby nie objęte ubezpieczeniem (§4130) 22 700 zł.
2) wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości 4 857 060 zł. w tym wydatki majątkowe – roczne w wysokości 1 167 000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4.
3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008 2010 i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
5. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 451 352 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

3. W § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 98 175 zł. i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 110 461 zł.

4. W § 4 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Deficyt budżetu w kwocie 2 017 110 zł. zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz przychodami z tytułów innych rozliczeń krajowych.
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 6”.

5. § 5 otrzymuje brzmienie:
„Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 105 379 zł.
2) celowe w wysokości 122 235 zł., z tego:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 36 000 zł.
b) na zadania oświaty 76 235 zł.,
c) na zadania inwestycyjne 10 000 zł.”.

6. § 6 otrzymuje brzmienie:
„Dotacje przekazywane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7”.


7. § 9 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 900 000 zł., z tego na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500 000 zł.,
2) finansowania planowanego deficytu budżetu 1 400 000 zł.”.

§ 2. Dokonuje się zmian w zał. nr 1 zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Dokonuje się zmian w zał. nr 2 zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. Dokonuje się zmian w zał. nr 3 zgodnie z zał. nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. Dokonuje się zmian w zał. nr 5 zgodnie z zał. nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6. Dokonuje się zmian w zał. nr 7 zgodnie z zał. nr 6. do niniejszej uchwały.
§ 7. Dokonuje się zmian w zał. nr 8 zgodnie z zał. nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 8. Wprowadza się do uchwały budżetowej zał. nr 11 o treści załącznika nr 4 do niniejszej uchwały określający wydatki majątkowe – roczne.

§ 10. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ponieca .

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2008.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2008-04-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-05-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących