Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2008 rok.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2008 rok.

Numer uchwały: 153
Numer sesji: 18
Rok (4 cyfry): 2008

U C H W A Ł A nr XVIII/153/2008

Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 30 czerwca 2008 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 82, art. 165, art. 166, art. 168 ust.2, oraz art.184 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104 ze zmianami)

Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XIII/112/07 z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie budżetu gminy na 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:

2. W § 1 ust.1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 17 665 086 zł., z tego:
- dochody bieżące w kwocie 16 920 886 zł.,
- dochody majątkowe w kwocie 744 200 zł.
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały”.

3. W § 2 ust. 1, ust.2 pkt 1 lit. a i pkt 2 i ust. 4 otrzymują brzmienie:
„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 20 032 403 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 14 190 343 zł., w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 162 295 zł.,
2) wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości 5 842 060 zł. w tym wydatki majątkowe – roczne w wysokości 2 852 000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

4. W § 4 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Deficyt budżetu w kwocie 2 367 317 zł. zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz przychodami z tytułów innych rozliczeń krajowych.
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 5”.

5. § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. 1. Określa się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych:
1) przychody w wysokości 2 498 903 zł.
2) wydatki w wysokości 2 474 970 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 6
2. Ustala się zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie inwestycji dla zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 7”.

6. § 9 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 250 207 zł., z tego na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500 000 zł.,
2) finansowania planowanego deficytu budżetu 1 750 207 zł.”.

7. Dokonuje się zmian w zał. nr 1 zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.
8. Dokonuje się zmian w zał. nr 2 zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały.
9. Dokonuje się zmian w zał. nr 11 zgodnie z zał. nr 3 do niniejszej uchwały.
10. Dokonuje się zmian w zał. nr 6 zgodnie z zał. nr 4 do niniejszej uchwały.
11. Dokonuje się zmian w zał. nr 7 zgodnie z zał. nr 5. do niniejszej uchwały.
12. Dokonuje się zmian w zał. nr 9 zgodnie z zał. nr 6 do niniejszej uchwały.
13. Wprowadza się do uchwały budżetowej załącznik nr 12 o treści załącznika nr 7 do niniejszej uchwały określający zakres i kwoty dotacji dla zakładów budżetowych.

§ 2. Dokonuje się sprostowania pomyłki w uchwale nr XVII/145/2008 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 26 maja 2008 r. w której w § 2 ust.2 pkt 1 lit. a uchwały Rady Miejskiej w Poniecu nr XII/112/07 z dnia 28 grudnia otrzymał brzmienie:
„a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 136 672 zł.”
a powinien brzmieć:
„a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 136 675 zł.”

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ponieca .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2008.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2008-06-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-07-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących