Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie na 2008 rok

w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie na 2008 rok

Numer uchwały: 155
Numer sesji: 19
Rok (4 cyfry): 2008

U C H W A Ł A nr XIX/155/2008

Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 25 lipca 2008r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 82, art. 165, art. 168 ust.2, oraz art.184 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104 ze zmianami)

Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XIII/112/07 z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie budżetu gminy na 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:


1. W § 2 ust. 1, ust.2 pkt 1 lit. b i pkt 2, ust. 5 pkt 1 otrzymują brzmienie:
„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 20 171 903 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 14 218 083 zł., w tym na:
b) dotacje 530 076 zł.,
2) wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości 5 953 820 zł. w tym wydatki majątkowe – roczne w wysokości 2 963 760 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3.
5. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 720 253 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2”.


2. W § 4 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Deficyt budżetu w kwocie 2 506 817 zł. zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz przychodami z tytułów innych rozliczeń krajowych.
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 4”.

3. § 6 otrzymuje brzmienie:
„Dotacje przekazywane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5”


4. § 9 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 389 707 zł., z tego na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500 000 zł.,
2) finansowania planowanego deficytu budżetu 1 889 707 zł.”.

5. Dokonuje się zmian w zał. nr 2 zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.
6. Dokonuje się zmian w zał. nr 3 zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały.
7. Dokonuje się zmian w zał. nr 11 zgodnie z zał. nr 3 do niniejszej uchwały.
8. Dokonuje się zmian w zał. nr 7 zgodnie z zał. nr 4. do niniejszej uchwały.
9. Dokonuje się zmian w zał. nr 8 zgodnie z zał. nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ponieca .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2008.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2008-07-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-09-02
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących