Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Poniecu nr XXXVIII/ 252/2006 z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Poniecu nr XXXVIII/ 252/2006 z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych

Numer uchwały: 157
Numer sesji: 20
Rok (4 cyfry): 2008

Uchwała nr XX/157/2008
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 29 sierpnia 2008 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Poniecu nr XXXVIII/ 252/2006
z dnia 25 kwietnia 2006 r w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. e i lit. g oraz art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XXXVIII/252/2006 z dnia 25 kwietnia 2006 r w § 1:
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Postanawia się zaciągnąć zobowiązanie finansowe o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie gminy na 2008 rok z przeznaczeniem na wniesienie udziałów do Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie do kwoty 748.275,- zł. (słownie: siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć złotych 00/100)
w tym w niżej wymienionych latach :
- 2009 r. do kwoty 502.425 zł. (słownie: pięćset dwa tysiące czterysta dwadzieścia pięć złotych 00/100)
- 2010 r. do kwoty 240.075,- zł. (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych 00/100)
- 2011 r. do kwoty 5.775 zł (słownie: pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100)”,

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Upoważnia się Burmistrza Ponieca do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego do wysokości 755.700,- zł na zabezpieczenie roszczeń Spółki z tytułu niewykonania przez Gminę Poniec zobowiązania finansowego.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2008-08-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-09-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących