Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2008 rok

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2008 rok

Numer uchwały: 159
Numer sesji: 20
Rok (4 cyfry): 2008

U C H W A Ł A Nr XX/159/2008
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 29 sierpnia 2008 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165, art. 166, art.167 oraz art.184 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104 ze zmianami)

Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XIII/112/07 z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie budżetu gminy na 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust.1, 2 i ust.3 pkt 1 otrzymują brzmienie:
„1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 17 677 586 zł., z tego:
- dochody bieżące w kwocie 16 262 886 zł.,
- dochody majątkowe w kwocie 1 414 700 zł.
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 732 753 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

2. W § 2 ust. 1, ust.2 pkt 1 lit. a i pkt 2, ust 3 i ust. 5 pkt.1 otrzymują brzmienie:
„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 20 184 403 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 14 218 658 zł., w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 163 792 zł.,
2) wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości 5 965 745 zł. w tym wydatki majątkowe – roczne w wysokości 2 968 260 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4.
3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008 2010 i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
5. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 732 753 zł. zgodnie z załącznikiem
Nr 3”.

3. § 5 otrzymuje brzmienie:
„Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 88 697 zł.
2) celowe w wysokości 122 235 zł., z tego:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 36 000 zł.
b) na zadania oświaty 76 235 zł.,
c) na zadania inwestycyjne 10 000 zł.”

4. § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody 70 000 zł.,
2) wydatki 358 100 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały”.


5. Dokonuje się zmian w zał. nr 1 zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.
6. Dokonuje się zmian w zał. nr 2 zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały.
7. Dokonuje się zmian w zał. nr 3 zgodnie z zał. nr 3 do niniejszej uchwały.
8. Dokonuje się zmian w zał. nr 11 zgodnie z zał. nr 4 do niniejszej uchwały.
9. Dokonuje się zmian w zał. nr 5 zgodnie z zał. nr 5 do niniejszej uchwały.
10. Dokonuje się zmian w zał. nr 10 zgodnie z zał. nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się sprostowania pomyłki w uchwale nr XVIII/153/2008 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 czerwca 2008 r., w której w § 1 ust.2 pkt 1 tiret pierwsze i drugie otrzymują brzmienie:
„- dochody bieżące w kwocie 16 254 886 zł.,
- dochody majątkowe w kwocie 1 410 200 zł.”.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ponieca .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2008.


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2008-08-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-09-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących