Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: zasad i trybu postępowania o udzielenie, rozliczenie i kontroli wykorzystania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy Poniec

w sprawie: zasad i trybu postępowania o udzielenie, rozliczenie i kontroli wykorzystania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy Poniec

Numer uchwały: 161
Numer sesji: 20
Rok (4 cyfry): 2008

Uchwała Nr XX/ 161/ 2008
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 29 sierpnia 2008r.

w sprawie: zasad i trybu postępowania o udzielenie, rozliczenie i kontroli wykorzystania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy Poniec.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142 , poz.1591 z późniejszymi zmianami) i art.81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162 , poz. 1568 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje :
§1. Uchwała określa zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie , restauratorskie lub
roboty budowlane , tryb postępowania o jej udzielenie , sposób rozliczania i kontroli prac ,
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków , nie stanowiących własności gminy.
§2.1. Z budżetu gminy Poniec może być udzielona dotacja celowa na dofinansowanie nakładów
koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich , restauratorskich lub robót budowlanych
przy zabytku o którym mowa w §1 , które zostaną przeprowadzone w roku złożenia przez
wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji lub w roku następującym po roku złożenia tego
wniosku.
2. Łączną kwotę dotacji w danym roku budżetowym określa każdorazowo uchwała
budżetowa.
3. Dotacja może być udzielona każdemu , kto jest właścicielem lub posiadaczem zabytku
wpisanym do rejestru zabytków.
§3.1. Dotacja może obejmować nakłady konieczne na:
1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich ,
2) przeprowadzenie badań konserwatorskich , architektonicznych lub archeologicznych ,
3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej ,
4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich ,
5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa budowlanego ,
6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz ,
7) zabezpieczenie , zachowanie i utrwalenie substancji zabytku ,
8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie
niezbędnym dla zachowania tego zabytku ,
9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite
odtworzenie , z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki ,
10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku , jeżeli odtworzenie to nie przekracza
50% oryginalnej substancji tej przynależności ,
11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien , w tym ościeżnic i okiennic ,
zewnętrznych odrzwi i drzwi , więźby dachowej , pokrycia dachowego , rynien i rur
spustowych ,
12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach , które
posiadają oryginalne , wykonane z drewna części składowe i przynależności
13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ,
14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków
archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych ,
15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących , oryginalnych elementów
zabytkowego układu parku lub ogrodu ,
16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych , niezbędnych do wykonania prac
i robót przy zabytku wpisanym do rejestru , o którym mowa w pkt 7-15 ,
17) zakup i montaż instalacji przeciw włamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej ,
2. Dotacja nie może zostać udzielona:
1) jeżeli nakłady konieczne na prace konserwatorskie , restauratorskie lub roboty
budowlane w 100% są finansowane z dotacji pochodzących z innych źródeł ,
2) jeżeli łączna kwota dotacji udzielonych przez gminę i inne uprawnione podmioty
przekraczałyby wysokość 100% nakładów koniecznych na prace konserwatorskie ,
restauratorskie lub roboty budowlane.
§4.1.Udzielenie dotacji może nastąpić po złożeniu przez właściciela lub posiadacza zabytku
wniosku w tej sprawie do Burmistrza Ponieca.
2. Wnioski o udzielenie dotacji składa się do dnia 30 września każdego roku poprzedzającego
rok na który udzielana jest dotacja.
3. Termin o którym mowa w pkt 2 nie dotyczy wniosków o dotacje na prace interwencyjne
wynikające z zagrożenia zabytku.
§5.1. Przy ocenie wniosków będą stosowane następujące kryteria :
1) dostępność zabytku dla ogółu społeczności lokalnej i turystów ,
2) promowanie kultury oraz historii gminy ,
3) stan zachowania obiektu ,
4) fakt kontynuowania prac ,
5) wysokość zaangażowania własnych środków.
§6.1. Wniosek powinien zawierać :
1) imię , nazwisko , miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy lub nazwę siedzibę i adres
jednostki organizacyjnej , będącej wnioskodawcą ,
2) wskazanie zabytku z uwzględnieniem miejsca jego położenia ,
3) wskazanie tytułu prawnego wnioskodawcy do zabytku ,
4) określenie prac , na które ma być udzielona dotacja i termin ich wykonania,
5) określenie wysokości dotacji , o którą ubiega się wnioskodawca ,
6) wykaz prac wykonywanych przy tym zabytku w okresie ostatnich 5 lat , z podaniem
wysokości wydatków poniesionych na ich przeprowadzenie ,
7) informację wnioskodawcy o dotychczas uzyskanych środkach publicznych ,
przeznaczonych na przeprowadzenie przy tym zabytku prac , o których mowa w pkt 6 ,
8) informację o tym , czy wnioskodawca ubiega się o dotację na prace objęte wnioskiem u
innego organu mogącego udzielić dotacji.
2. Do wniosku o udzielenie dotacji dołącza się :
1) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku ,
2) decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków ,
3) pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac , które mają
być przedmiotem dotacji ,
4) pozwolenie na budowę , jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia ,
5) kosztorys ofertowy prac , z uwzględnieniem cen zakupu materiałów niezbędnych do ich
przeprowadzenia.
3. Jeżeli przeprowadzenie prac o których mowa w §3 , wymaga wyłonienia ich wykonawcy
na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych , do wniosku dołącza się :
1) zalecenia konserwatorskie określające zakres i sposób prowadzenia planowanych przy
zabytku prac ,
2) kosztorys inwestorski , z uwzględnieniem cen zakupu materiałów niezbędnych do ich
przeprowadzenia , zgodny z zaakceptowanym przez wojewódzkiego konserwatora
zabytków programem prac.
§7.1.Rada Miejska ustala w budżecie wysokość środków przeznaczonych na dotacje.
2. Dotacji udziela Rada Miejska na wniosek Burmistrza Ponieca.
§8. Umowa o udzielenie dotacji określa w szczególności :
1) zakres planowanych prac lub robót i termin ich realizacji ,
2) wysokość udzielonej dotacji , termin i tryb jej płatności ,
3) tryb kontroli wykonania umowy ,
4) sposób i termin rozliczenia dotacji ,
5) warunki , sposób i termin zwrotu niewykorzystanej dotacji lub wykorzystanej niezgodnie z
przeznaczeniem,
6) zobowiązanie podmiotu otrzymującego dotację do poddania się pełnej kontroli w zakresie
należytego wykonania robót lub prac oraz udostępnienia niezbędnej dokumentacji.
§9.1. Przekazanie dotacji na wykonanie prac może nastąpić :
1) w całości – po zakończeniu wszystkich prac lub robót , na wykonanie których została
przyznana dotacja i przyjęciu rozliczenia ,
2) w dwóch częściach – pierwszej , po podjęciu prac lub robót , w wysokości nie większej niż
50% udzielonej dotacji , drugiej – po zakończeniu wszystkich prac lub robót na wykonanie
których została przyznana dotacja i przyjęciu rozliczenia.
2. W celu rozliczenia dotacji w sposób i w terminach określonych w umowie , podmiot
dotowany składa Burmistrzowi :
1) sprawozdania z wykonania prac lub robót określające całkowity koszt zadania w okresie
sprawozdawczym , w tym nakłady pokryte ze środków publicznych , uzyskanych od
innych podmiotów niż gmina Poniec ,
2) kosztorys powykonawczy przeprowadzonych prac lub robót , z uwzględnieniem kosztów
zakupu materiałów ,
3) protokół odbioru przeprowadzonych prac lub robót ,
4) obmiar przeprowadzonych prac lub robót ,
5) kopie rachunków lub faktur potwierdzone za zgodność z oryginałem ,
6) zestawienie rachunków i faktur ze wskazaniem numeru księgowego, numeru pozycji
kosztorysu , daty wystawienia rachunku lub faktury , nazwy wydatku oraz jego kwoty wraz
z określaniem wysokości środków z dotacji finansujących dany rachunek lub fakturę , oraz
nazwy wystawcy rachunku lub faktury ,
7) oświadczenie o zgodności dołączonych danych ze stanem faktycznym.
§10. W przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z umową , w tym nie
przedstawienia rozliczenia w terminie określonym w umowie , nieterminowego zwrotu
niewykorzystanej części dotacji , podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji , o
których mowa w §5 , podmiot dotowany zobowiązany jest do zwrotu wykorzystanej
niezgodnie z przeznaczeniem części dotacji wraz z odsetkami ustawowymi w terminie do 28
lutego następnego roku i traci prawo do ubiegania się o dotację z budżetu gminy Poniec
przez kolejnych 5 lat.
§11. Wnioski o przyznanie dotacji w 2009r. składa się w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia
uchwały.
§12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.
§13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2008-08-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-09-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących