Strona główna » Dokumenty » Nabór do pracy - jednostki organizacyjne » OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO GMINNEGO ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ W PONIECU

OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO GMINNEGO ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ W PONIECU


Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Poniecu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Głównego księgowego
 
I. Nazwa i adres jednostki ( miejsce wykonywania pracy:
Gminny Zespół Obsługi Szkół w Poniecu, ul. Krobska 16, 64-125 Poniec, woj. wielkopolskie, tel./fax. (065) 5731578
Wymiar czasu pracy: 1 pełny etat
Rodzaj umowy: umowa o pracę
II. Określenie stanowiska urzędniczego:
Główny Księgowy Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Poniecu
III. wymagania niezbędne dla osoby ubiegającej się o stanowisko głównego księgowego, zgodnie z art. 45, ust.2 ustawy o finansach publicznych z dnia 30.06.2005 (Dz. U. nr 249, poz.2104 , ze zmianami):
Głównym księgowym może być osoba, która:
1)      posiada obywatelstwo polskie,
2)      ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3)      nie był/a prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności8 instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karane skarbowe, a także nie była karana za przestępstwo umyślne.
4)      spełnia 1 z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) ukończyła średnią , policealną, lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 letnią praktykę w księgowości,
5)      posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
W przypadku osób ubiegających się będą brane pod uwagę następujące dodatkowe wymagania:
a) znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,
b) wiedza i umiejętności do prowadzenia księgowości komputerowej i samodzielnej obsługi programu komputerowego do prowadzenia księgowości w programie Księgowość Optivum Vulcan, biegła znajomość obsługi komputera ( Word,Exel).
c)ogólna znajomość zasad finansowania zadań oświatowych na szczeblu gminy jako organu  samorządu terytorialnego,
d) umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia ,
e) posiada predyspozycje do pracy na stanowisku kierowniczym, organizowania pracy, współdziałania w grupie pracowniczej, gotowość do podnoszenia wiedzy i kwalifikacji,
f) posiada cechy osobowości , takie jak: komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, dokładność , sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa , nieposzlakowana opinia,
      IV Wskazanie zakresu zadań:
1) prowadzenie rachunkowości GZOS i placówek oświatowych Gminy Poniec zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi GZOS i placówek oświatowych Gminy Poniec,
3) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych  z planem finansowym GZOS i placówek oświatowych Gminy Poniec,
4) dokonywanie wstępnej kontroli i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych GZOS i w placówkach oświatowych Gminy Poniec,
5) współpraca z dyrektorami placówek oświatowych Gminy Poniec przy przygotowywaniu projektów budżetów oraz harmonogramów wydatków,
6) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierowników i dyrektorów jednostek,
7) sporządzanie bilansu, innych sprawozdań finansowych, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej, wykonywanie analiz, zestawień oraz prognoz kosztów i wydatków w placówkach oświatowych i GZOS,
8) prowadzenie nadzoru nad prawidłowością naliczania zaliczek podatkowych, składek, potrąceń oraz terminowości ich przekazywania,
9) prowadzenie nadzoru nad stosowaniem rzeczowego wykazu akt, przepisów instrukcji kancelaryjnej oraz przechowywania i archiwizacji dokumentacji księgowej,
10) nadzoruje przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,
11) nadzoruje prawidłowe stosowanie przepisów prawo zamówień publicznych,
12) nadzoruje przygotowanie i realizację umów cywilnoprawnych .
13) prowadzi korespondencje w zakresie spraw finansowych,
14) nadzorowanie nad prawidłowym przebiegiem przekazywania składników majątkowych, sprawowania odpowiedzialności materialnej oraz zasad inwentaryzacji i likwidacji środków trwałych i wyposażenia,
15) prowadzenie rozliczeń składników majątkowych GZOS i placówek oświatowych gminy Poniec,
16) sporządzanie naliczeń odpisów na ZFŚS, planów i sprawozdawczości funduszu, przekazywanie naliczonych odpisów oraz nadzorowanie prawidłowości potrąceń i kontrola zgodności wydatków z regulaminem i przepisami prawa,
17) sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych,
18)wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Kierownika GZOS należą do kompetencji głównego księgowego.
V. Wykaz wymaganych dokumentów:
Kandydaci do objęcia stanowiska głównego księgowego Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Poniecu są zobowiązani do przygotowania i złożenia następujących dokumentów:
- list motywacyjny,
- CV
- podanie o przyjęcie do pracy na stanowisko objęte naborem,
- dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje do zajmowania stanowiska głównego księgowego- kopie
- dokumenty potwierdzające tożsamość- kserokopie,
- dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy,
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
- oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym,
- inne dokumenty potwierdzające zadeklarowane uprawnienia” Kwalifikacje i umiejętności (certyfikaty, zaświadczenia, itp.) kserokopie.
VI Metody selekcji kandydatów ( do wyboru wg ilości składanych dokumentów)
A Test wiedzy pisemny.
B. Rozmowa kwalifikacyjna, prezentacja
VII. Forma i termin składania ofert:
Wymagane dokumenty należy składać w Gminnym Zespole Obsługi Szkół w Poniecu lub pocztą na adres  ul. Krobska 16, 64-125 Poniec w terminie do 26 września 2008 r., od poniedziałku do piątku od godziny 700_1500 w zamkniętej kopercie z dopiskiem ”Nabór na stanowisko głównego księgowego Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Poniecu”. Dokumenty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 3 b ust 1 i 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. 142, poz. 1593 ze zm.) po upływie terminu złożenia dokumentów lista kandydatów , które spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej( WWW.bip.poniec.pl) ) i na tablicy ogłoszeń  GZOS ul. Krobska 16 z podaniem imienia i nazwiska oraz miejsca ich zamieszkania
 
 
                                                                                                                 Kierownik
                                                                                    Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Poniecu
                                                                                                    /-/ Katarzyna WróblewskaInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Nabór do pracy - jednostki organizacyjne
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Katarzyna Wróblewska
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2008-09-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-09-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących