Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Poniec dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnych, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

w sprawie: regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Poniec dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnych, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

Numer uchwały: 168
Numer sesji: 21
Rok (4 cyfry): 2008

U C H W A Ł A NR XXI /168/ 2008

Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 8 października 2008 r.

w sprawie: regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę
Poniec dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnych, za warunki pracy,
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

Na podstawie art. 30 ust.6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, ze zm. i art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,ze zm. oraz przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 22. poz. 181, ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 68 ,poz. 449) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach podstawowych, przedszkolu, gimnazjach prowadzonych przez Gminę Poniec dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnych, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
§ 2

1. W danej szkole tworzy się fundusz dodatku motywacyjnego dla nauczycieli w wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego pracowników pedagogicznych zatrudnionych w danej szkole.
2. Środki , o których mowa w ust. 1 zostają zwiększone o 1,5% kwoty planowanej na wynagrodzenia zasadnicze ogółu nauczycieli zatrudnionych w danej szkole z przeznaczeniem na dodatek motywacyjny dla dyrektora szkoły.

2. Nauczyciel może otrzymać dodatek motywacyjny za efekty pracy w zakresie:
1) osiągnięć edukacyjnych uczniów;
2) osiągnięcia uczniów, potwierdzone w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz w innych obszarach działań, związanych z realizowanym procesem dydaktycznym;
3) rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw odpowiedzialności za własną edukację, planowania własnej przyszłości, pracy nad sobą oraz właściwych postaw moralnych i społecznych;
4) przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom;
5) aktywne działania na rzecz uczniów potrzebujących opieki, z uwzględnieniem ich potrzeb, w szczególności w stałej współpracy z rodzicami, właściwymi instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną;
6) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych;
7) opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi w szkole;
8) inicjowanie i stałe prowadzenie nieodpłatnych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
9) kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego;
10) adaptacja i praktyczne stosowanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania we współpracy z organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz innymi instytucjami wspomagającymi;
11) zarządzanie szkołą zapewniające ciągły rozwój i doskonalenie jakości jej pracy;
12) realizacja zadań i podejmowanie inicjatyw istotnie zwiększających udział i rolę szkoły w środowisku lokalnym.

3. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela, dyrektora ,wicedyrektora, kierownika filii przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 4 miesiące i nie dłuższy niż rok szkolny, w wysokości od 0% do 20 % pobieranego przez niego wynagrodzenia zasadniczego .

4. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela, przyznaje dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły – Burmistrz Ponieca.

5.Nauczyciel nabywa prawo do dodatku motywacyjnego po przepracowaniu w szkołach na terenie, Gminy Poniec jednego całego poprzedniego roku szkolnego.

6. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, w której uzupełnia etat.

§ 3
1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny, który ustala się:
1/.- dyrektorowi szkoły posiadającej do 10 oddziałów - od 5 % do 50% pobieranego wynagrodzenia zasadniczego,
2/.- dyrektorowi szkoły posiadającej od 11 do 15 oddziałów - od 5 % do 60% pobieranego wynagrodzenia zasadniczego,
3./- dyrektorowi szkoły posiadającej powyżej 15 oddziałów - od 5 % do 70% pobieranego wynagrodzenia zasadniczego,

4/.- wicedyrektorowi - od 5 % do 30% pobieranego wynagrodzenia zasadniczego,

5/.- kierownikowi - od 5 % do 20% pobieranego wynagrodzenia zasadniczego,


2. Nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie niżej wymienionej funkcji przysługuje dodatek
1/ . 4 % wynagrodzenia zasadniczego najwyżej zaszeregowanego nauczyciela
mianowanego- za funkcje wychowawcy klasy,
2./ 2% wynagrodzenia zasadniczego najwyżej zaszeregowanego nauczyciela
mianowanego – za funkcje opiekuna stażu.
3 Nauczycielowi, o którym mowa w ust. 1, sprawującemu funkcje wymienione w ust. 2, przysługuje dodatek funkcyjny z każdego tytułu w wysokości uwzględniającej zajmowane stanowisko kierownicze oraz sprawowaną funkcję.
4. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego lub sprawowanie funkcji, a jeżeli powierzenie stanowiska lub sprawowanie funkcji nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
5. Dodatek funkcyjny nie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem kierowniczym lub sprawowaniem funkcji, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
6. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły przyznaje organ prowadzący szkołę, a dla nauczyciela, w tym dla wicedyrektora lub nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze - dyrektor szkoły.
7. W stosunku do nauczyciela, o którym mowa w ust. 1, przyznając dodatek funkcyjny należy uwzględnić wielkość szkoły, jej strukturę organizacyjną, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły oraz warunki geograficzne, w jakich szkoła funkcjonuje.

§ 4
1. Nauczycielom pracującym w trudnych lub uciążliwych warunkach, określonych w przepisach § 8 i § 9 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005r., przysługuje z tego tytułu dodatek, w wysokości 10 % otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.
2. Dodatek za trudne lub uciążliwe warunki pracy wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel realizuje cały obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek ten wypłaca się w wysokości proporcjonalnej , jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych lub uciążliwych tylko część obowiązującego wymiaru zajęć lub, jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć.
3. Dodatek za trudne lub uciążliwe warunki pracy wypłaca się za godziny faktycznie przepracowane oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.
4. Wysokość dodatku za warunki pracy dla nauczyciela przyznaje dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły – Burmistrz Ponieca.

§ 5
Dodatek za wysługę lat przysługuje za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
§ 6
1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, z zastrzeżeniem ust. 2, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych lub uciążliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.
2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych, lub uciążliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.
3. Miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 2, ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

4.Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy z wyjątkiem :
1.opieki nad zdrowym dzieckiem,
2. urlopu okolicznościowego określonego Kodeksem pracy,
3.urlopu szkoleniowego udzielanego nauczycielom w celu kształcenia i doskonalenia,
4.zwolnienia z pracy zawodowej na czas niezbędny do wykonywania doraźnej czynności wynikającej
z jego funkcji związkowej.

5.Godziny ponadwymiarowe przypadające w Dniu Edukacji Narodowej oraz w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, a w szczególności w związku z:
1.zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów ,
2.wyjazdem dzieci na wycieczki lub na imprezy ,
3.rekolekcjami ,
4.udziałem nauczyciela w konferencji metodycznej ,
5.chorobą dziecka nauczania indywidualnego, trwającej nie dłużej niż tydzień ,
traktuje się jako godziny faktycznie przepracowane.

6.Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela , pomniejszony o 1/5 tego wymiaru ( lub 1/4 , gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy), za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy, lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

7.Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w ramach zajęć pozalekcyjnych ujęte w arkuszu organizacyjnym szkoły ustala się tak, jak za godziny ponadwymiarowe .§ 7


Traci moc uchwała Nr XIII/113/07 Rady Miejskiej we Poniecu z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie: Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r .Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2008-10-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-10-13
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących