Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: zmian w budżecie na 2008 rok.

w sprawie: zmian w budżecie na 2008 rok.

Numer uchwały: 169
Numer sesji: 21
Rok (4 cyfry): 2008

U C H W A Ł A Nr XXI/169/2008

Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 8 października 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165, art. 166, art.167 oraz art.184 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104 ze zmianami)

Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XIII/112/07 z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie budżetu gminy na 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:


1. W § 2 ust. 1, ust.2 pkt 1 lit. a i pkt 2 otrzymują brzmienie:
„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 20 181 719 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 14 287 674 zł., w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 167 240 zł.,
2) wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości 5 894 045 zł. w tym wydatki majątkowe – roczne w wysokości 2 896 560 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.


2. Dokonuje się zmian w zał. nr 2 zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w zał. nr 11 zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ponieca .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2008.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2008-10-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-10-13
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących