Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Numer uchwały: 173
Numer sesji: 22
Rok (4 cyfry): 2008

UCHWAŁA NR XXII / 173 / 2008

RADY MIEJSKIEJ W PONIECU z dnia 30 października 2008 r.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami) oraz art. 4 ust. 1, art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449)

Rada Miejska w Poniecu u c h w a l a co następuje :

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych
w wysokości rocznie:
1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
1) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 415 zł
2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 482 zł
3) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 620 zł
2. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 964 zł
3. Od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego od 7 ton i poniżej 12 ton 415 zł
4. Od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
1) mniej niż 30 miejsc 1.375 zł
2) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.789 zł

§ 2.
1. Stawki podatku od środków transportowych od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton określa zał. nr 1 do uchwały.

2. Stawki podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton określa zał. nr 2 do uchwały.

3. Stawki podatku od środków transportowych od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego określa zał. nr 3 do uchwały.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XII/ 101 /2007 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 r.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowy Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od dnia 01 stycznia 2009 r.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2008-10-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-11-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących