Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poniec

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poniec

Numer uchwały: 181
Numer sesji: 23
Rok (4 cyfry): 2008

Uchwała Nr XXIII /181/2008
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 28 października 2008 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poniec.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poniec, zwanej dalej zmianą studium.

§ 2. Granice obszarów objętych zmianą oznaczono na mapach, stanowiących załączniki graficzne do niniejszej uchwały.

§ 3. Przedmiotem zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poniec są zasady zagospodarowania obszarów odpowiednio określonych w załączniku graficznym, w tym lokalizacji:
1. terenów zabudowy techniczno – produkcyjnej w obszarach określonych w załączniku graficznym cyfrą 1,
2. terenów zabudowy mieszkaniowej z usługami towarzyszącymi w obszarze określonym w załączniku graficznym cyfrą 2,
3. terenów parku dworskiego w obszarze określonym w załączniku graficznym cyfrą 3,
4. terenów sportu i rekreacji w obszarach określonych w załączniku graficznym cyfrą 4.

§ 4. Zakres zmiany polega na opracowaniu w części tekstowej i graficznej jednolitego tekstu
i rysunku „Studium” z uwzględnieniem wprowadzonych zmian na wszystkie pozostałe ustalenia.

§ 5. Dopuszcza się uchwalanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego odrębnie dla poszczególnych obszarów wymienionych
w niniejszej uchwale.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2008-11-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-12-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących