Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Poniec w 2009 roku

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Poniec w 2009 roku

Numer uchwały: 183
Numer sesji: 23
Rok (4 cyfry): 2008

Uchwała Nr XXIII/183/2008

Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 28 listopada 2008 roku
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie
gminy Poniec w 2009 roku

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii /tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 179 poz. 1485 ze zmianami/ oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/ Rada Miejska w Poniecu uchwala:

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Poniec w 2009 roku

§ 1. Uchwała określa:
1) cele główne i szczegółowe w zakresie przeciwdziałania narkomanii
2) zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
3) sposób realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii i jego finansowanie

§ 2. Cele strategiczne i operacyjne programu.

1. Cel główny:
1) zapobieganie okazjonalnemu i eksperymentalnemu używaniu narkotyków

2. Cele szczegółowe:
1) Organizacja czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
2) Edukacja rodziców.
3) Edukacja młodzieży.
4) Poprawa współpracy instytucji i organizacji.
§ 3. Zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem:

1) Prowadzenie profilaktyki i rozmów motywacyjno – interwencyjnych z osobami używającymi narkotyków, a także udzielanie porad osobom pragnącym uzyskać informacje w zakresie wyjścia z uzależnienia.
2) Kierowanie osób uzależnionych na badania specjalistyczne, a osób z orzeczeniami o uzależnieniu do placówek odwykowych bądź leczniczo – terapeutycznych.
3) Współpraca z ośrodkami wzajemnej pomocy dla osób uzależnionych - poradnia uzależnień, policja, służba zdrowia.

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej:

1) Organizowanie spotkań informacyjno – szkoleniowych z rodzicami kl. IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum na temat narkomanii.
2) Współpraca z funkcjonariuszami Policji /Rewiru Dzielnicowych i Powiatowej Komendy/ w zakresie analizy wykroczeń spowodowanych używaniem narkotyków.
3) Kierowanie dzieci z rodzin z problemem narkomanii do świetlic środowiskowo – terapeutycznych.
4) Organizowanie spotkań członków rodzin z problemem narkomanii z psychologiem, terapeutą lub prawnikiem.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych:

1) Współudział w organizacji różnego rodzaju konkursów w szkołach na terenie gminy Poniec na tematy związane ze szkodliwością narkotyków (m.in. konkursy plastyczne, inscenizacyjne, czy sportowe).
2) Wspomaganie realizacji programów profilaktycznych w szkołach.
3) Promowanie zdrowego stylu życia wolnego od narkotyków i innych używek oraz różnych form aktywnego spędzania wolnego czasu.

4) Udział w lokalnych i ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych związanych z profilaktyką narkotykową i rozwiązywaniem problemów społecznych związanych z uzależnieniami.
5) Współpraca ze szkołami w zakresie przekazywania nowoczesnej i profesjonalnej wiedzy na temat profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii oraz działania różnych substancji narkotycznych.

4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii:

1) Wspomaganie działalności organizacji sportowych i młodzieżowych w zakresie promowania zdrowego stylu życia.
2) Wspieranie szkół we wdrażaniu właściwych wzorców oraz popularyzacji zdrowego stylu życia.

5. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

§ 4. Realizacja programu i jego finansowanie.
1. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Poniec w roku 2009 realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu przy współudziale partnerów.
2. Środki finansowe na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Poniec w roku 2009 pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy.

§ 5. Część opisową do niniejszej uchwały stanowi załącznik Nr 1, który został opracowany na podstawie diagnozy lokalnej problemu narkomanii przeprowadzonej na terenie gminy Poniec w 2007 roku.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2008-11-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-12-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących