Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie budżetu na rok 2009

w sprawie budżetu na rok 2009

Numer uchwały: 192
Numer sesji: 24
Rok (4 cyfry): 2008


UCHWAŁA NR XXIV/192/2008
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie budżetu na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 173, 182, 184, 188 ust.2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości 17 229 339 zł., z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 16 812 339 zł.,
2) dochody majątkowe w kwocie 417 000 zł.
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 291 884 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3,
2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 26 400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 18 570 100 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 14 182 247 zł., w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 858 322 zł.,
b) dotacje 602 086 zł.,
c) wydatki na obsługę długu 183 000 zł.,
d) składki ZUS za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i składki na ubezp.
zdrowotne za osoby nie objęte ubezpieczeniem (§4130) 18 470 zł.
2) wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości 4 387 853 zł. w tym:
a) wydatki majątkowe – roczne w wysokości 1 413 500 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5,
b) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009 2011 i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
c) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 291 884 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3,
2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 209 621 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 111 155 zł. i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 107 655 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 13.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3 500 zł.
§ 4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 1 340 761 zł. zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów.
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 8.
§ 5. Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 130 000 zł.,
2) celowe w wysokości 90 000 zł., z tego:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 5 000 zł.,
b) na zadania inwestycyjne 85 000 zł.

§ 6. Dotacje przekazywane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 9.
§ 7. 1. Określa się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych:
1) przychody w wysokości 3 302 184 zł.,
2) wydatki w wysokości 3 284 531 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 10.
2. Ustala się zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie inwestycji dla zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 11.
§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody 130 000 zł.,
2) wydatki 10 000 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2 485 761 zł., z tego na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500 000 zł.,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 1 340 761 zł.,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 645 000 zł.
§ 10. Upoważnia się Burmistrza Ponieca do zaciągania zobowiązań:
1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 6,
2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku Nr 7,
3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
§ 11. Upoważnia się Burmistrza Ponieca do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 500 000 zł;
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w wydatkach bieżących i majątkowych oraz między zadaniami.
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.


§ 12. Upoważnia się kierowników zakładów budżetowych do dokonywania zmian w planie finansowym zakładu budżetowego w wydatkach bieżących za wyjątkiem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

§ 13. Ustala się dla samorządowych jednostek budżetowych następujące zasady rozliczeń zwrotu wydatków:
1) uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe wpływy z tytułu zwrotu wydatków dokonanych w 2009 r. zmniejszają wydatki budżetowe.
2) uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe wpływy z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w latach ubiegłych są dochodami budżetu 2009 r.

§ 14. Ustala się kwotę 1 000 000 zł., do której Burmistrz Ponieca może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2008-12-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-01-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących