Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie Programu Współpracy Gminy Poniec z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2009.

w sprawie Programu Współpracy Gminy Poniec z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2009.

Numer uchwały: 193
Numer sesji: 24
Rok (4 cyfry): 2008

Uchwała nr XXIV/193/2008
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie Programu Współpracy Gminy Poniec z Organizacjami Pozarządowymi
na rok 2009.

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program Współpracy na rok 2009 z organizacjami pozarządowymi w rozumieniu art. 3 ustwy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami).
§ 2. Program współpracy stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Poniecu
Nr XXIV/193 /2008 z dnia 29 grudnia 2008 r.

Program Współpracy Gminy Poniec z Organizacjami Pozarządowymi.

§1. Program Współpracy zwany dalej Programem określa zasady i formy współpracy gminy Poniec z organizacjami pozarządowymi na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami).

§2. Organami realizującymi współprace są:
1) Rada Miejska w Poniecu – w zakresie tworzenia form współpracy,
2) Burmistrz Ponieca – w zakresie realizacji współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§3. Organizacjami pozarządowymi są organizacje w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami) z terenu gminy Poniec, bądź działające na terenie gminy Poniec.

§4. Współpraca obejmuje:
1) Zlecanie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 zadań na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami),
2) Wzajemne informowanie się o zamierzeniach i kierunkach rozwoju.

§5. Sferami zadań publicznych podlegającymi współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2009 roku będą:
1) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
2) Przeciwdziałanie trudnym sytuacjom rodzinnym spowodowanym przez alkoholizm.
3) Upowszechnianie kultury i sztuki.

§6. Wzory wniosków, umów i sprawozdań określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207).

§7. Przekazywanie zadań publicznych nastąpi poprzez ogłoszenie otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami).

§8 Przy rozstrzyganiu ofert organ administracji publicznej będzie brał pod uwagę:
1) Spełnienie wymogów przez organizację określonych w ustawie;
2) Oceną możliwości realizacji zadania przez organizację pozarządową;
3) Kalkulację kosztów zadania;
4) Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

§9. W sprawach nie uregulowanych w Programie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2008-12-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-01-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących