Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu

w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu

Numer uchwały: 201
Numer sesji: 24
Rok (4 cyfry): 2008

UCHWAŁA Nr XXIV/2001/2008
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 29 grudnia 2008 roku

w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 art. 40 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/ tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 ze zmianami/ i art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej / Dz. U. z 2004 roku Nr 64 poz.593 ze zmianami/, oraz art. 4 ust 1 , art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych /Dz. U. z 2000r. Nr 62 poz.718 ze zmianami/
Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje:


§ 1. Nadaje się statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca i Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej.


§ 3.Traci moc Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII/173/2005 z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu.


§ 4.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

S T A T U T

O Ś R O D K A P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J
w P O N I E C U


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy utworzoną w celu wykonywania zadań własnych i zleconych wymienionych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej z późniejszymi zmianami ,oraz ustawie z dnia 21 czerwca 2001r o dodatkach mieszkaniowych. Tworzy się dodatkowo Komórkę organizacyjną do realizacji świadczeń rodzinnych zgodnie z art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

§ 1.1. Na budynku ,w którym Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi swoją działalność,
umieszcza się tablicę informacyjną o treści :
Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu.
2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu posługuje się pieczątkami
nagłówkowymi o treści :
1) „Ośrodek Pomocy Społecznej „ 64-125 Poniec, ul. Krobska 45 a - dotyczy
pomocy społecznej dodatków mieszkaniowych
2) Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu „Komórka Świadczeń Rodzinnych”
64-125 Poniec, ul. Krobska 45a,

§ 2.1.Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu jest pracodawcą dla
zatrudnionych w nim pracowników
2. Stosunek pracy z kierownikiem nawiązuje się na podstawie umowy o pracę
zgodnie z art. 30 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym.
3. Umowa o pracę określa zakres kompetencji Kierownika Ośrodka Pomocy
Społecznej.

§3.1. Nadzór nad działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej sprawuje Burmistrz
Ponieca.
2. Ośrodkiem Pomocy Społecznej kieruje kierownik zatrudniany przez Burmistrza
Ponieca, który jest jego służbowym przełożonym i pracodawcą w rozumieniu
Kodeksu Pracy.
3. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej jest przełożonym w stosunku do
pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej.
4. Prawa i obowiązki pracowników regulują przepisy ustawy o pracownikach
samorządowych, ustawy o pomocy społecznej i kodeks pracy.


§4. Pracownicy zatrudnieni w Ośrodku Pomocy Społecznej są pracownikami samorządowymi i w sprawach pracowniczych mają w stosunku do nich zastosowanie przepisy ustawy o pracownikach samorządowych.


II. ZAKRES DZIAŁANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ


§ 5.1.Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne gminy i zadania zlecone określone:
1) w ustawie o pomocy społecznej
2) dodatkach mieszkaniowych
3) świadczeniach rodzinnych
4) o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w zakresie postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które realizuje organ właściwy wierzyciela.

III. KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

§ 6 .1.Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej reprezentuje ośrodek na zewnątrz ,a ponadto :
1) Organizuje jego pracę i sprawuje nadzór nad realizacją zadań przez
poszczególnych pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.
2) Odpowiada materialnie za powierzone mu mienie.
3) Odpowiada za prawidłowość sporządzania planu dochodów i wydatków oraz
realizację tego planu.
4) Wykonuje czynności ze stosunku pracy.
5) Opracowuje i przygotowuje regulamin organizacyjny Ośrodka Pomocy
Społecznej.

IV. FINANSOWANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

§ 7.1. Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką budżetową .
2. Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi gospodarkę finansową
/wg zasad określonych w ustawie o finansach publicznych/.
3. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka Pomocy Społecznej jest plan
dochodów i wydatków.
4. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową jednostki ponosi Kierownik Jednostki i w zakresie mu powierzonym inspektor d/s księgowości.
5. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej składa Radzie Miejskiej co roku
sprawozdanie z działalności finansowej ośrodka.


V. PRZEPISY KOŃCOWE

§8.Zmiany w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu mogą
być dokonywane w trybie właściwym do ich uchwalenia.

§ 9.Traci moc Statut stanowiący załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/173/ 2005 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2008-12-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-01-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących