Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XXVII/215/2009 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian udżetu i zmian w budżecie na rok 2009

UCHWAŁA NR XXVII/215/2009 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian udżetu i zmian w budżecie na rok 2009

Numer uchwały: 215
Numer sesji: XXVII
Rok (4 cyfry): 2009

UCHWAŁA NR XXVII/215/2009
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 24 kwietnia 2009 r. 

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art.166,art.168 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XXIV/192/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust.1 pkt 1, ust. 2 i ust.3 pkt 1 otrzymują brzmienie:
„1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości 17 286 848 zł., z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 16 869 848 zł.,
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.
3. 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 288 409 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3,”.


2. W § 2 ust. 1, ust. 2 pkt 1 lit a), pkt 2 lit. a) i lit. b) oraz ust. 3 pkt. 1 otrzymują brzmienie:
„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 19 023 127 zł., zgodnie z załącznikiem
Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 14 233 874 zł., w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 880 941 zł., z tego składki ZUS za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte ubezpieczeniem w kwocie 17 970 zł.
2) wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości 4 789 253 zł. w tym:
a) wydatki majątkowe – roczne w wysokości 1 456 300 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4
b) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009 2011 i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
3. 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 288 409 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3”.
3. W § 4 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Deficyt budżetu w kwocie 1 736 279 zł. zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych,
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 6”.

4. W § 9 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 1 465 761 zł.,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 520 000 zł.”.

5. Dokonuje się zmian w zał. Nr 1 zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.
6. Dokonuje się zmian w zał. Nr 2 zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.
7. Dokonuje się zmian w zał. Nr 3 zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały.
8. Dokonuje się zmian w zał. Nr 5 zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały.
9. Dokonuje się zmian w zał. Nr 6 zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały.
10. Dokonuje się zmian w zał. Nr 8 zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się usunięcia nieprawidłowości w uchwale nr XXVI/209/2009 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 31 marca 2009 r. poprzez wprowadzenie do treści § 1 zmian jak niżej:
1) ustęp 1 otrzymuje brzmienie:
„W § 2 ust. 1, ust. 2 pkt 1 lit a), pkt 2 lit. a) i lit. b) oraz ust. 3 pkt. 1 otrzymują brzmienie:
„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 18 766 402 zł., zgodnie z załącznikiem
Nr 1.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 14 211 149 zł., w tym na:
b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 878 611 zł., z tego składki ZUS za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte ubezpieczeniem w kwocie 17 970 zł.
2) wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości 4 555 253 zł. w tym:
a) wydatki majątkowe – roczne w wysokości 1 422 300 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3
c) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009 2011 i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
3. 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 282 684 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2”.”,
2) ustęp 4 skreśla się.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2009.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2009-05-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-05-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących