Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XXVI/209/2009 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2009

UCHWAŁA NR XXVI/209/2009 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2009

Numer uchwały: 209
Numer sesji: 26
Rok (4 cyfry): 2009

UCHWAŁA NR XXVI/209/2009
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 31 marca 2009 r.
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art.166, art.168, art. 173 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XXIV/192/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 ust. 1, ust. 2 pkt 1 lit a), pkt 2 lit. a) i lit. b) oraz ust. 3 pkt. 1 otrzymują brzmienie:
„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 18 766 402 zł., zgodnie z załącznikiem
Nr 1.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 14 219 949 zł., w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 878 611 zł., z tego składki ZUS za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte ubezpieczeniem w kwocie 17 970 zł.
2) wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości 4 546 453 zł. w tym:
a) wydatki majątkowe – roczne w wysokości 1 422 300 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3
b) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009 2011 i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
3. 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 282 684 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2”.

2. W § 4 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Deficyt budżetu w kwocie 1 519 419 zł. zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych,
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 5”.
3. W § 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie
„2) celowe w wysokości 80 000 zł., z tego:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 5 000 zł.,
b) na zadania inwestycyjne 75 000 zł.”

4. § 9 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2 664 419 zł., z tego na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500 000 zł.,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 1 519 419 zł.,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 645 000 zł.”.

5. Dokonuje się zmian w zał. Nr 2 zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.
6. Dokonuje się zmian w zał. Nr 3 zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.
7. Dokonuje się zmian w zał. Nr 5 zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały.
8. Dokonuje się zmian w zał. Nr 6 zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały.
9. Dokonuje się zmian w zał. Nr 8 zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2009.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2009-05-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-05-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących