Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XXVIII/218/2009 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2009

UCHWAŁA NR XXVIII/218/2009 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2009

Numer uchwały: 218
Numer sesji: 28
Rok (4 cyfry): 2009UCHWAŁA NR XXVIII/218/2009
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 4 czerwca 2009 r.
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2009
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art.166, art.167, art.168, art. 173 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XXIV/192/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust.1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 pkt 1otrzymują brzmienie:
„1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości 17 637 271 zł., z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 17 220 271 zł.,
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.
3. 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 596 487 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3,”.


2. W § 2 ust. 1, ust. 2 pkt 1 lit. a) i b), pkt 2 lit. a) i lit. b) oraz ust. 3 pkt. 1 otrzymują brzmienie:
„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 20 548 203 zł., zgodnie z załącznikiem
Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 15 172 950 zł., w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 905 394 zł., z tego składki ZUS za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte ubezpieczeniem w kwocie 17 970 zł.
b) dotacje 607 522zł.,
2) wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości 5 375 253 zł. w tym:
a) wydatki majątkowe – roczne w wysokości 2107 300 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4
b) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009 2011 i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
3. 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 596 487 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3.”.

3. W § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 111 155 zł. i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 129 255 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 10.”.

4. W § 4 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Deficyt budżetu w kwocie 2 910 932 zł. zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych,
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 6.”.
5. W § 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) celowe w wysokości 15 000 zł., z tego:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 5 000 zł.,
b) na zadania inwestycyjne 10 000 zł.”.
6. § 6 otrzymuje brzmienie:
„Dotacje przekazywane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 7.”.
7. § 7 otrzymuje brzmienie:
„1. Określa się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych:
1) przychody w wysokości 4 002 184 zł.,
2) wydatki w wysokości 3 984 531 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 8.
2. Ustala się zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie inwestycji dla zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 9”.


8. Dokonuje się zmian w zał. Nr 1 zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.
9. Dokonuje się zmian w zał. Nr 2 zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.
10. Dokonuje się zmian w zał. Nr 3 zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały.
11. Dokonuje się zmian w zał. Nr 5 zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały.
12. Dokonuje się zmian w zał. Nr 6 zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały.
13. Dokonuje się zmian w zał. Nr 8 zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały.
14. Dokonuje się zmian w zał. Nr 9 zgodnie z zał. Nr 7 do niniejszej uchwały.
15. Dokonuje się zmian w zał. Nr 10 zgodnie z zał. Nr 8 do niniejszej uchwały.
16. Dokonuje się zmian w zał. Nr 11 zgodnie z zał. Nr 9 do niniejszej uchwały.
17. Dokonuje się zmian w zał. Nr 13 zgodnie z zał. Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2009.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2009-06-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-06-25
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących