Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » U C H W A Ł A NR XXVIII /220/2009 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 4 czerwca 2009 roku w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poniec.

U C H W A Ł A NR XXVIII /220/2009 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 4 czerwca 2009 roku w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poniec.

Numer uchwały: 220
Numer sesji: 28
Rok (4 cyfry): 2009

U C H W A Ł A NR XXVIII / 220/2009

Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 4 czerwca 2009 roku

w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze
w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Poniec.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zm.) i art. 42 ust. 7 pkt. 2,3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, ze zm.), Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Z dniem 1 września 2009 roku określa się:

1) zasady udzielania i rozmiar obniżek dyrektora i wicedyrektora szkoły,
2) zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć,
3) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,
4) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów.

2. Uchwałę stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poniec.

§ 2. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karty Nauczyciela o liczbę godzin zajęć stanowiącą różnicę między obowiązującym nauczyciela
tygodniowym wymiarem zajęć, a wymiarem określonym w tabeli:

Lp.
 
 Stanowisko kierownicze
 
 Tygodniowy
wymiar obniżki godzin zajęć
 
 
Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin do realizacji po obniżce
 
 
1.
 
Dyrektorzy przedszkoli do 6 oddziałów
12
10
 
Dyrektorzy Szkół do 6 oddziałów
8
10
2.
 
Dyrektorzy Szkół od 7 do 8 oddziałów
11
7
3.
 
Dyrektorzy Szkół od 9 do 16 oddziałów
12
6
4.
 
Dyrektorzy Szkół od 17 oddziałów i więcej
13
5
5.
 
Wicedyrektorzy przy 12 i więcej oddziałach
6
12
6.
 
Kierownik filii szkoły
2
16
 § 3. Burmistrz może zwolnić lub obniżyć dyrektorowi szkoły tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, o których mowa w § 2, jeżeli warunki funkcjonowania szkoły powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora, a w szczególności jeżeli:
1) szkoła jest zlokalizowana w kilku oddalonych od siebie obiektach,
2) szkoła jest w fazie jej tworzenia i osiągnięcia zakładanego docelowo stopnia organizacyjnego,
3) szkoła jest w fazie likwidacji.

§ 4.Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 2, odnosi się również do nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, z tym że obowiązuje on tego nauczyciela od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym polecono nauczycielowi zastępstwo.

§ 5.W przypadku konieczności łączenia różnych wymiarów godzin zajęć w ramach jednego etatu, godziny nauczyciela ustala się proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć. Wszystkie godziny ponad tak ustalony wymiar stanowią godziny ponadwymiarowe.


§ 6.Nauczycielom zatrudnionym na stanowisku pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy ustala się obowiązkowy wymiar zajęć w liczbie 20 godzin tygodniowo, przez godzinę należy rozumieć 60 minut.


§ 7.Traci moc uchwała Nr XIII/116/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Poniec oraz uchwała Nr XIII/115/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2009-06-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-06-25
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących