Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » U C H W A Ł A NR XXVIII /221/2009 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie: trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć zorgnizowanych przez szkoły dla których organem prowadzącym jest Gmina Poniec.

U C H W A Ł A NR XXVIII /221/2009 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie: trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć zorgnizowanych przez szkoły dla których organem prowadzącym jest Gmina Poniec.

Numer uchwały: 221
Numer sesji: 28
Rok (4 cyfry): 2009

U C H W A Ł A NR XXVIII /221/2009

Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 4 czerwca 2009 r.

w sprawie: trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia pracy
dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych
z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez
szkoły dla których organem prowadzącym jest Gmina Poniec.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 49 ust. 2 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 68 ,poz. 449) Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W budżecie Gminy Poniec tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizację innych zadań statutowych szkoły.

1. Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli ustala się w wysokości 1% planowanych środków na wynagrodzenie osobowe nauczycieli, z tego:
1) 80% środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora;
2) 20% środków funduszu przeznacza się na nagrody Burmistrza Ponieca.

§ 2. 1. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy.
2. Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej roku.
§ 3. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród przyznawane są dyrektorom, wicedyrektorom, nauczycielom za udokumentowane osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa uczniom a także realizację innych zadań statutowych szkoły, a w szczególności za:
1) sukcesy uczniów będące efektem pracy nauczyciela, osiągane w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i innych zawodach, przeglądach na szczeblu międzyszkolnym, rejonowym, wojewódzkim i ogólnopolskim,
2) sukcesy uczniów będące efektem pracy nauczyciela, osiągane w sprawdzianach i egzaminach prowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne oraz innych badaniach jakości szkoły,
3) efektywną pracę na rzecz rozwijania zainteresowań, aktywności uczniów do zdobywania wiedzy z danego przedmiotu poprzez prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych, organizację konkursów szkolnych i międzyszkolnych, współpracę z instytucjami zajmującymi się działalnością edukacyjną i naukową,

4) pomoc uczniom w osiąganiu sukcesów na miarę ich możliwości i potrzeb, zwłaszcza mających trudności w nauce,
5) działalność wychowawczą, której rezultatem są właściwe postawy i zachowania uczniów, budowane w oparciu o autorytet osobowy i zawodowy nauczyciela,
6) rozbudzania w uczniach potrzeb uczestnictwa w życiu kulturalnym, sportowym, społecznym poprzez aktywny udział w uroczystościach środowiskowych, organizację uroczystości szkolnych,
7) zapobiegania i zwalczania przejawów patologii społecznej wśród uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy, narkomanii i innych uzależnień,
8) zapewnienie skutecznej pomocy uczniom w sytuacji kryzysowej, będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych,
9) stałego zwiększania bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
10) działania podnoszące jakość pracy pedagogicznej, w tym za opracowywanie i upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań w zakresie nauczania, wychowania i opieki oraz dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym z innymi nauczycielami,
11) osiągnięcia w zakresie organizacji i kierowania pracą szkoły, w tym za organizację i zarządzanie pracą szkoły prowadzącą do osiągania wysokich wyników edukacyjnych, potwierdzonych zewnętrznymi badaniami,
12) wprowadzanie jakościowych zmian w organizacji i zarządzaniu szkołą, prowadzących do motywacji i efektywności nauczania,
13) wprowadzanie rozwiązań w zakresie funkcjonalności szkół zwiększając komfort oraz bezpieczeństwo i higienę nauki i pracy,
14) konstruktywną współpracę z instytucjami i organizacjami wspierającymi szkołę w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
§ 4. Tryb i terminy zgłaszania kandydatów do nagród.
1) Nagrody są przyznawane każdego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w innym terminie.
2) Z wnioskiem o przyznanie nagrody burmistrza dla dyrektora szkoły może wystąpić rada pedagogiczna oraz rada rodziców.
3) Z wnioskiem o przyznanie nagrody burmistrza dla wicedyrektora, nauczyciela występuje dyrektor, po uprzednim zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców działających w szkole.
4) Burmistrz może przyznać nagrodę dyrektorowi, nauczycielowi z własnej inicjatywy.
5) Nagrodę dyrektora może przyznać dyrektor z własnej inicjatywy, na wniosek wicedyrektora lub rady rodziców.
6) Nauczyciel szkoły niezależnie od przyznanej mu w ciągu roku szkolnego nagrody dyrektora, może otrzymać nagrodę burmistrza.
7) Nauczyciel oraz dyrektor, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje pismo, którego odpis umieszcza się w jego teczce akt osobowych.
8) Wnioski o przyznanie nagrody burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej należy składać w Urzędzie Miejskim w Poniecu w terminie do 20 września każdego roku, a w innych przypadkach nie później niż 14 dni przed terminem przyznania nagrody.
9) Termin składania wniosków o przyznanie nagrody dyrektora określa dyrektor danej szkoły.
10) Wzór wniosku o nagrodę burmistrza / dyrektora szkoły określa załącznik do niniejszego regulaminu.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XLIII/277/2006 z dnia 29 września 2006 roku w sprawie: kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Poniec.
§ 6.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2009-06-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-06-25
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących