Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XXX/229/2009 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 11 września 2009 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2009

UCHWAŁA NR XXX/229/2009 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 11 września 2009 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2009

Numer uchwały: 229
Numer sesji: 30
Rok (4 cyfry): 2009

UCHWAŁA NR XXX/229/2009
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 11 września 2009 r.
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XXIV/192/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust.1 pkt 1, ust. 2 i ust.3 pkt 1 otrzymują brzmienie:
„1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości 17 632 758 zł., z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 17 215 758 zł.,
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.
3. 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 321 688 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3,”.

2. W § 2 ust. 1, ust. 2 pkt 1 lit. a), pkt 2 lit. a) oraz ust. 3 pkt. 1 otrzymują brzmienie:
„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 20 575 519 zł., zgodnie z załącznikiem
Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 15 443 721 zł., w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 903 448 zł., z tego składki ZUS za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte ubezpieczeniem w kwocie 17 605 zł.
2) wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości 5 423 353 zł. w tym:
a) wydatki majątkowe – roczne w wysokości 2 155 400 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4
3. 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 321 688 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3.”.
3. § 7 otrzymuje brzmienie:
„1. Określa się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych:
1) przychody w wysokości 3 502 184 zł.,
2) wydatki w wysokości 3 984 531 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 5.
2. Ustala się zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie inwestycji dla zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 6.”.

4. § 8 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody 130 000 zł.,
2) wydatki 26 000 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 7.”.

5. Dokonuje się zmian w zał. Nr 1 zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.
6. Dokonuje się zmian w zał. Nr 2 zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.
7. Dokonuje się zmian w zał. Nr 3 zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały.
8. Dokonuje się zmian w zał. Nr 5 zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały.
9. Dokonuje się zmian w zał. Nr 10 zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały.
10. Dokonuje się zmian w zał. Nr 11 zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały.
11. Dokonuje się zmian w zał. Nr 12 zgodnie z zał. Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2009.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2009-09-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-09-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących