Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XXXI/231/2009 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 1 października 2009 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2009

UCHWAŁA NR XXXI/231/2009 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 1 października 2009 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2009

Numer uchwały: 231
Numer sesji: 31
Rok (4 cyfry): 2009

UCHWAŁA NR XXXI/231/2009
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 1 października 2009 r.
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 82, 165, 168 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XXIV/192/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust.1 pkt 1 i ust. 2 otrzymują brzmienie:
„1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości 17 641 158 zł., z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 17 224 158 zł.,
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.”.

2. W § 2 ust. 1, ust. 2 pkt 1 lit. a) oraz pkt 2 lit. a), b) i c) otrzymują brzmienie:
„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 20 516 912 zł., zgodnie z załącznikiem
Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 15 160 566 zł., w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 879 256 zł., z tego składki ZUS za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte ubezpieczeniem w kwocie 17 605 zł.
2) wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości 5 356 346 zł. w tym:
a) wydatki majątkowe – roczne w wysokości 2 435 400 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3
b) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009 2011 i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
c) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”.
3. W § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 111 155 zł. i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 129 255 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6.”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:
„1. Deficyt budżetu w kwocie 2 875 754 zł. zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych.
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 7.”.

5. § 9 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2 418 754 zł., z tego na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500 000 zł.,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 1 398 754 zł.,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 520 000 zł.

6. Dokonuje się zmian w zał. Nr 1 zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.
7. Dokonuje się zmian w zał. Nr 2 zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.
8. Dokonuje się zmian w zał. Nr 5 zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały.
9. Dokonuje się zmian w zał. Nr 6 zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały.
10. Dokonuje się zmian w zał. Nr 7 zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały.
11. Dokonuje się zmian w zał. Nr 13 zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały.
12. Dokonuje się zmian w zał. Nr 8 zgodnie z zał. Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się sprostowania błędu w uchwale Nr XXX/229/2009 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 11 września 2009 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2009 polegającego na zmianie treści ust.2 w § 1, który otrzymuje brzmienie:
„W § 2 ust. 1, ust. 2 pkt 1 lit. a), pkt 2 lit. a) oraz ust. 3 pkt. 1 otrzymują brzmienie:
„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 20 575 519 zł., zgodnie z załącznikiem
Nr 2.
3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
3) wydatki bieżące w wysokości 15 152 166 zł., w tym na:
b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 903 448 zł., z tego składki ZUS za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte ubezpieczeniem w kwocie 17 605 zł.
4) wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości 5 423 353 zł. w tym:
a) wydatki majątkowe – roczne w wysokości 2 155 400 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4
3. 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 321 688 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3.”.”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2009.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2009-10-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-10-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących