Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała NR XXXI/232/2009 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 1 października 2009r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Poniec w roku 2010

Uchwała NR XXXI/232/2009 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 1 października 2009r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Poniec w roku 2010

Numer uchwały: 232
Numer sesji: 31
Rok (4 cyfry): 2009

Uchwała nr XXXI /232/2009
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 1 października 2009r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na terenie gminy Poniec w roku 2010


Na podstawie art. 41 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku Nr 70 poz. 473 ze zmianami/, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/ oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie /tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 180 poz. 1493/ Rada Miejska w Poniecu uchwala:

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Poniec w roku 2010.
§ 1. Uchwała określa:
1 Cele strategiczne i operacyjne w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
2 Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
3 Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
4 Sposoby realizacji programu i jego finansowanie.
§ 2. Cele strategiczne i operacyjne programu
1 Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie spożywania alkoholu.
2 Podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych i zmiany jego struktury.
3 Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych.
4 Zmniejszanie rozmiarów problemów, które już istnieją oraz naruszeń prawa na rynku alkoholowym.
5 5. Zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami.
6. Promowanie postaw społecznych skutecznych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
7. Wspieranie szkół i innych instytucji społecznych, pozarządowych we wdrażaniu właściwych wzorców oraz popularyzacji zdrowego stylu życia.
8. Zwiększenie wiedzy w zakresie uzależnień wśród młodzieży.
9. Zmniejszanie dolegliwości życia rodzinnego, jego zaburzeń spowodowanych nadużywaniem alkoholu i stosowaniem przemocy.
10. Zapewnienie warunków sprzyjających działaniom instytucji służących zmniejszaniu zaburzeń życia rodzinnego spowodowanych nadużywaniem alkoholu i stosowaniem przemocy.
11. Popieranie tworzenia i rozwoju organizacji społecznych, których celem jest krzewienie trzeźwości i abstynencji, oddziaływanie na osoby nadużywające alkoholu oraz udzielanie pomocy rodzinom osób nadużywających alkoholu.
12. Współdziałanie z Kościołem Katolickim i innymi kościołami oraz związkami wyznaniowymi w zakresie wychowania w trzeźwości i rozwiązywania problemów alkoholowych.
§ 3. Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu:
1) Prowadzenie profilaktyki i rozmów motywacyjno – interwencyjnych z osobami nadużywającymi alkoholu, a także udzielanie porad osobom pragnącym uzyskać informacje w zakresie wyjścia z uzależnienia.
2) Wspomaganie cyklicznych spotkań terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu, a także członków ich rodzin, organizowanych przez Stowarzyszenie „Klub Abstynenta”.
3) Kierowanie osób uzależnionych na badania specjalistyczne, a osób z orzeczeniami o uzależnieniu do placówek odwykowych bądź leczniczo – terapeutycznych.
4) Zakup i abonament czasopism o tematyce uzależnień oraz innych materiałów edukacyjnych i informacyjnych.
5) Dalsze poszerzanie działalności grupy AA „Tęcza” poprzez zachęcanie osób trzeźwiejących do udziału w cotygodniowych mityngach.
6) Współpraca z ośrodkami wzajemnej pomocy dla osób uzależnionych - poradnia uzależnień, policja, służba zdrowia, ośrodek pomocy społecznej.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:
1 ) Zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego przez Gminną Komisję Rozwiązywania
2 Problemów Alkoholowych:
a) przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu
b) wezwanie na rozmowę osoby, co do której wpłynęło zgłoszenie
c) skierowanie osoby na badanie biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnień
d) przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym wraz z opinią wydaną przez biegłego
e) złożenie wniosku o wszczęcie postępowania do Sądu Rejonowego w Gostyniu.
2) Organizowanie spotkań informacyjno – szkoleniowych z rodzicami kl. IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum na temat uzależnień i przemocy.
3) Współpraca z funkcjonariuszami Policji /Rewiru Dzielnicowych i Powiatowej Komendy/ w zakresie analizy wykroczeń i przypadków przemocy w rodzinach spowodowanych nadużywaniem alkoholu oraz stosowania „Niebieskiej Karty”.
4) Doskonalenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie z uwzględnieniem procedury „Niebieskiej Karty”.
5) Pomoc w kierowaniu osób z rodzin z problemem alkoholowych i osób z rodzin, w których stosowana jest przemoc do Specjalistycznego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Piaskach, Lesznie czy Rawiczu.
6) Pomoc w sfinansowaniu pobytu osób z rodzin dotkniętych przemocą lub problemem alkoholowym w Ośrodkach Interwencji Kryzysowej w Piaskach, Lesznie, Rawiczu.
7) Kierowanie dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz z rodzin dysfunkcyjnych do świetlic środowiskowo – terapeutycznych.
8) Organizowanie spotkań członków rodzin z problemem alkoholowym z psychologiem, terapeutą lub prawnikiem.
9) Organizacja szkoleń dla nauczycieli – wychowawców w szkołach podstawowych i gimnazjach w zakresie tematyki przemocy w rodzinie.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych:
1 ) Organizacja i finansowanie zajęć w świetlicach środowiskowo – terapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i dzieci z grup ryzyka.
2 ) Współudział w organizacji różnego rodzaju konkursów w szkołach na terenie gminy Poniec na tematy związane ze szkodliwością alkoholu i innych używek (konkursy plastyczne, inscenizacyjne itp.).
3 ) Wspomaganie realizacji programów profilaktycznych w szkołach – szkolenie realizatorów tych programów, dostarczanie materiałów tematyczno – edukacyjnych.
4 ) Przeszkolenie na kursach potrzebnej liczby osób w zakresie prowadzenia zajęć terapeutycznych z dziećmi.
5 ) Wyposażenie świetlic środowiskowo – terapeutycznych w potrzebne pomoce i sprzęt oraz materiały edukacyjne dla realizacji programu zajęć świetlicowych.
6 ) Zorganizowanie dla dzieci ze świetlic środowiskowo – terapeutycznych spotkań wielkanocnych i wigilijnych oraz wyjazdów edukacyjno – rekreacyjnych.
7 ) Organizacja spektakli profilaktycznych.
8 ) Rozprowadzanie różnego rodzaju broszur i poradników o tematyce przeciwalkoholowej, a także dotyczącej stosowania przemocy.
9 ) Organizowanie imprez oraz zajęć sportowo – rekreacyjnych popularyzujących trzeźwy i zdrowy styl życia.”
10 ) Uczestnictwo w kampaniach profilaktycznych, promujących sport jako alternatywę do stosowania różnego rodzaju używek.
11 ) Prowadzenie działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w zajęciach organizowanych w świetlicach środowiskowo – terapeutycznych na terenie gminy Poniec.
12 ) Organizacja i wspieranie form spędzania wolnego czasu dla dzieci, w tym organizacja wypoczynku letniego i zimowego jako alternatywa dla nudy będącej jednym z motywów podejmowania różnego rodzaju zachowań ryzykownych (Programy „Zielone Wakacje”, „Ferie Zimowe”).
13 ) Dofinansowanie pobytu dzieci z rodzin dysfunkcyjnych na koloniach wypoczynkowo – profilaktycznych kierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz realizacja pozostałych zadań:
1 Współpraca z Ośrodkami Interwencji Kryzysowej.
2 Wynagradzanie osób prowadzących zajęcia z dziećmi w świetlicach środowiskowo – terapeutycznych, opiekunów organizujących zajęcia z dziećmi podczas wypoczynku letniego, zimowego oraz gospodarza siłowni i Pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz członków Gminnej Komisji. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
3 Wspomaganie i wspieranie działalności statutowej Stowarzyszenia „Klub Abstynenta”.
4 Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie pomocy rodzinom, w których występuje problem alkoholowy lub problem stosowania przemocy.
5 Wspomaganie działalności organizacji sportowych i młodzieżowych w zakresie promowania zdrowego stylu życia.
6 Prowadzenie stałej działalności edukacyjnej i informacyjnej dla osób sprzedających napoje alkoholowe w placówkach handlowych.
7 Stałe informowanie, a także szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie obowiązujących przepisów i realizacji zadań Komisji, nałożonych na nią przez ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
8 Wyposażenie „Klubu Abstynenta” w czasopisma i broszury o tematyce problemów alkoholowych oraz potrzebne materiały biurowe.
9 Przeprowadzanie niezbędnych remontów pomieszczeń i napraw sprzętu użytkowego do celów działalności profilaktycznej.

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13ą i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego:
1 Prowadzenie całorocznej kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych, szczególnie pod kątem realizacji zadań i obowiązków wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i innych przepisów w tym zakresie.
2 W razie naruszenia przepisów ww. ustawy, podejmowanie inicjatyw interwencyjnych oraz wnioskowanie o cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych lub skierowanie sprawy do sądu.
3 .Szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych.

§ 4. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

1. Za udział w pracach Komisji związanych z realizacją niniejszego programu przysługuje miesięczne wynagrodzenie:
1) członkowi Komisji – 11,5 %
2) sekretarzowi Komisji – 14 %
3) przewodniczącemu Komisji – 15 %
minimalnego krajowego wynagrodzenia należnego za pracę pracownikowi z zaokrągleniem do pełnych złotych w górę.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 1 jest wypłacane w terminie do 5 dnia następnego miesiąca.
Podstawą do wypłaty wynagrodzenia w danym miesiącu jest jeden podpis na liście obecności za dany miesiąc.
3. Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
mogą otrzymać zwrot kosztów podróży służbowej na obszarze kraju.

§ 5. Sposoby realizacji programu i jego finansowanie.
1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Poniec w roku 2009 realizowany będzie przez Pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i świetlice środowiskowo – terapeutyczne przy współpracy z Urzędem Miejskim w Poniecu, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Poniecu, Rewirem Dzielnicowych w Poniecu, Stowarzyszeniem „Klub Abstynenta” w Poniecu oraz szkołami i innymi instytucjami i organizacjami z terenu gminy Poniec.
2. Środki finansowe na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Poniec w roku 2009 pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2009-10-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-10-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących