Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XXXII/239/2009 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 października 2009 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2009

UCHWAŁA NR XXXII/239/2009 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 października 2009 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2009

Numer uchwały: 239
Numer sesji: 32
Rok (4 cyfry): 2009

UCHWAŁA NR XXXII/239/2009
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 30 października 2009 r.
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XXIV/192/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust.1 pkt 1 i ust. 2 oraz ust.3 pkt 1 otrzymują brzmienie:
„1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości 17 696 777 zł., z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 17 179 777 zł.,
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.
3. 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 346 788 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3,”.

2. W § 2 ust. 1, ust. 2 pkt 1 lit. a) i b), pkt 2 lit. b) oraz ust. 3 pkt. 1 otrzymują brzmienie:
„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 20 572 531 zł., zgodnie z załącznikiem
Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 15 216 185 zł., w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 884 802 zł., z tego składki ZUS za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte ubezpieczeniem w kwocie 17 755 zł.
b) dotacje 604 051 zł.,
2) wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości 5 356 346 zł. w tym:
b) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009 2011 i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
3. 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 346 788 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3.”.
3. W § 2 ust 2 pkt 2 usuwa się literę c).
4. § 6 otrzymuje brzmienie:
„Dotacje przekazywane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 5.”.

5. Dokonuje się zmian w zał. Nr 1 zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.
6. Dokonuje się zmian w zał. Nr 2 zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.
7. Dokonuje się zmian w zał. Nr 3 zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały.
8. Dokonuje się zmian w zał. Nr 6 zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały.
9. Usuwa się załącznik Nr 7
10. Dokonuje się zmian w zał. Nr 9 zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się sprostowania błędu w uchwale Nr XXX/229/2009 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 11 września 2009 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2009 polegającego na zmianie treści ust.1 w § 1, który otrzymuje brzmienie:
„W § 1 ust.1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 pkt 1 otrzymują brzmienie:
„1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości 17 632 758 zł., z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 17 115 758 zł.,
2) dochody majątkowe w kwocie 517 000 zł.
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.
3. 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 321 688 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3.”.”
§ 3. Dokonuje się sprostowania błędu w uchwale Nr XXXI /231/2009 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 1 października 2009 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na rok 2009 polegającego na zmianie treści ust.1 w § 1, który otrzymuje brzmienie:
„W § 1 ust.1 pkt 1 i ust. 2 otrzymują brzmienie:
„1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości 17 641 158 zł., z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 17 124 158 zł.,
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.”.”
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2009.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2009-11-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-11-16
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących