Strona główna » Dokumenty » Przetargi - inne » OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania „ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY PONIEC W 2010 R.”

OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania „ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY PONIEC W 2010 R.”

Data publikacji: -
Termin składania ofert: -

Nr sprawy OPS:3410/1/2009
O G Ł O S Z E N I E

o wszczęciu postępowania „ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH
NA TERENIE MIASTA I GMINY PONIEC W 2010 R.”

CPV: 85.31.20.00-9 – usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych
I. ZAMAWIAJĄCY: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Krobska 45a, 64-125 Poniec
tel/fax.: 0-65/57 31 318, e-mail: opsponiec@unet.pl
II. TRYB ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony na podstawie art.10 i 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późniejszymi zmianami).
III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIONA JEST SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.poniec.pl (BIP) lub w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu od poniedziałku do piątku w godz.8.00-15.00.
IV. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Zamówienie obejmuje świadczenie usług opiekuńczych na terenie miasta i gminy Poniec dla podopiecznych, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn nie są w stanie zaspokoić codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej, zaleconej przez lekarza pielęgnacji oraz zapewnić kontaktów z otoczeniem, a rodzina takiej pomocy nie może zapewnić. Realizacja usług dotyczy około 12 mieszkańców miasta i gminy Poniec (tj. ok.4000 godzin rocznie), w miejscu ich zamieszkania, od poniedziałku do piątku a w szczególnych sytuacjach w dni wolne od pracy.
2. Liczba godzin usług może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu.
3. Zakres świadczonych usług obejmuje czynności:
1) czynności pielęgnacyjne
2) czynności gospodarcze
3) czynności opiekuńcze
Ad.1. Do czynności pielęgnacyjnych wynikających ze stanu zdrowia należy:
 zmiana bielizny pościelowej i osobistej oraz ścielenia łóżka,
 mycie i czesanie, kąpanie, ubieranie osób wymagających opieki,
 zapobieganie odleżyn i odparzeń,
 pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych
 podawanie leków, smarowanie, oklepywanie, pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych
 utrzymanie stałego kontaktu z lekarzem i zamawianie wizyt lekarskich w przypadkach tego wymagających
 inne wynikające z rozeznanych potrzeb

AD.2 Do czynności gospodarczych należy:
 zakup artykułów niezbędnych do egzystencji chorego,
 przygotowanie posiłków oraz karmienie,
 utrzymanie czystości w pomieszczeniu podopiecznego, sprzątanie,
 pomoc przy załatwianiu opału na zimę,
 palenie w piecu,
 drobne przepierki
 inne wynikające z rozeznanych potrzeb


Ad.3. Do czynności opiekuńczych należy:
 zamawianie wizyt lekarskich,
 zapewnienie kontaktów z otoczeniem,
 załatwianie spraw urzędowych
 inne wynikające z rozeznanych potrzeb

4. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
V. OFERTA WARIANTOWA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 01 lutego –31 grudnia 2010 r.
VII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:
O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać mogą się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy PZP.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie analizy oświadczeń, dokumentów i wykazu szczegółowo określonych w SIWZ. Ocena spełniania tych warunków dokonana zostanie wg formuły „spełnia-nie spełnia” na podstawie analizy załączonych dokumentów.
VIII. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM: zgodnie z art.45 ust.2 zamówienie nie jest
zabezpieczone wadium.
IX. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE: najniższa cena jednej godziny usług
X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: Oferty należy składać w siedzibie
Zamawiającego, w zamkniętej kopercie z opisem „Przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych na terenie miasta i gminy Poniec w 2010 r. – nie otwierać przed dniem 14.01.2010 r. przed godziną 10.30”. Termin składania ofert upływa 14.01.2010 r. o godz. 10.00.
XI. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie
Zamawiającego, w dniu 14.01.2010r. o godz.10.30.
XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni, licząc od wyznaczonego terminu składania ofert.
XIII. INNE INFORMACJE:
1) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
2) Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
3) Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
Brak jakiegokolwiek z wymaganych oświadczeń, dokumentów bądź wykazu powoduje uznanie oferty za nieważną.
XIV. UPRAWNIENI DO KONTAKTÓW:
1) Jolanta Ostach tel. 65-57-31-318 od 8.00 do 15.00Kierownik Ośrodka Pomoc Społecznej w Poniecu

Maria Śmigielska
Poniec, dnia 28-12-2009


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - inne
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Marcia Śmigielska
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2009-12-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-12-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie