Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nr XXXIII/250/2009 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 grudnia 2009 r.w sprawie: budżetu na 2010 rok

Uchwała nr XXXIII/250/2009 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 grudnia 2009 r.w sprawie: budżetu na 2010 rok

Numer uchwały: 250
Numer sesji: 33
Rok (4 cyfry): 2009

Uchwała nr XXXIII/250/2009
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie: budżetu na 2010 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit d), pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) oraz art. 166, 184 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje:


§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości 16.866.282 zł.
z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 16.551.650 zł.,
2) dochody majątkowe w kwocie 314.632 zł.,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami w wysokości 2.128.308 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3
2) dotację celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub
porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 26.400 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości 19.410.657 zł.,
z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 14.694.326 zł.,
2) wydatki majątkowe w wysokości 4.716.331 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami w wysokości 2.128.308 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3,
2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub
porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 39.691 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 4
3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 10.864.086 zł. w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.394.872 zł.,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.469.214 zł.,
2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 638.793 zł.,
3) świadczenie na rzecz osób fizycznych 3.041.447 zł.,
4) wydatki na obsługę długu w wysokości 150.000 zł.
4. Wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 2 obejmują w szczególności:
1) wydatki majątkowe roczne w wysokości 503.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5,
2) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010 – 2012 zgodnie z
załącznikiem Nr 6.

§ 3 Deficyt budżetu w kwocie 2.544.375 zł. zostanie sfinansowany przychodami z
zaciągniętych pożyczek i kredytów.
§ 4. Określa się łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów budżetu:
1) przychody 3.334.375 zł.,
2) rozchody 790.000 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
1) dotacje dla sektora finansów publicznych 553.467 zł.,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 93.117 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6. Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 45.000 zł.,
2) celowe w wysokości 15.000 zł. z tego:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 5.000 zł.
b) na zadnia inwestycyjne 10.000 zł.

§ 7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie
105.000 zł. przeznacza się:
1) na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na terenie gminy Poniec w roku 2010 kwotę 101.500 zł.
2) na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii
na terenie gminy Poniec na rok 2010 kwotę 3.500 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8. Określa się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych:
1) przychody 2.562.532 zł.,
2) wydatki 2.558.802 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 9. Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej:
1) przychody 70.000 zł.,
2) wydatki 160.000 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 11

§10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.834.375 zł. w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy
w kwocie 500.000 zł.,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2.544.375 zł.,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych
oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 790.000 zł.,

§11.Upoważnia się Burmistrza Ponieca do zaciągania zobowiązań:
1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone w
załączniku Nr 6
2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia
ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§12. Upoważnia się Burmistrza Ponieca do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie
występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł.
2) przekazywania uprawnień kierownikom zakładów budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w planie finansowym jednostki za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia.
3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków
miedzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na
wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych i między zadaniami.
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§13.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2010-01-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-01-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących