Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XXXIII/251/2009 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

UCHWAŁA NR XXXIII/251/2009 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Numer uchwały: 251
Numer sesji: 33
Rok (4 cyfry): 2009

UCHWAŁA NR XXXIII/251/2009
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 29 grudnia 2009 roku

w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) oraz rozporządzenia ministra środowiska z 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. Nr 5, poz. 33) Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:
§1.1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien spełniać następujące wymagania:
1) dysponować zapleczem techniczno-biurowym w postaci punktu (biura), usytuowanego w miejscu lub wyposażonego w środki łączności umożliwiające stały i swobodny kontakt mieszkańców gminy Poniec z przedsiębiorcą,
2) dysponować nieruchomością, z przeznaczeniem na bazę transportową
wyposażoną w :
a) miejsca postojowe z punktem napraw,
b) miejsce do mycia oraz dezynfekcji pojazdów i pojemników,
c) stanowisko odbioru odpadów wielkogabarytowych,
d) stanowisko do odbioru odpadów niebezpiecznych wyodrębnionych ze strumienia odpadów komunalnych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (świetlówki, akumulatory, baterie, opakowania po farbach, lakierach itp.).
3) dysponować specjalistycznymi środkami transportu w tym przystosowanymi do odbioru odpadów zebranych selektywnie oraz ulegających biodegradacji, których konstrukcja uniemożliwia rozpylanie i rozwiewanie przewożonych odpadów:
a) posiadającymi aktualne badanie techniczne pojazdu,
b) trwale oznakowanymi umożliwiającymi identyfikację przedsiębiorcy,
c) wyposażonymi w urządzenia, narzędzia umożliwiające posprzątanie zanieczyszczeń powstałych w trakcie odbioru odpadów.


4) dysponować urządzeniami w liczbie i stanie technicznym gwarantującym utrzymanie właściwego standardu w zakresie gromadzenia odpadów na terenie nieruchomości jak:
a) pojemniki, kontenery do gromadzenia odpadów komunalnych resztkowych,
b) pojemniki lub worki do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, prowadzonej wg zasad określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Poniec (załącznik do uchwały Nr XXXVI/239/2006 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 16 lutego 2006 r.)
c) worki foliowe do gromadzenia odpadów komunalnych resztkowych jako rozwiązanie uzupełniające do podstawowego systemu zbiórki.
Pojemniki, kontenery i worki winny posiadać logo, nazwę przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów i oznaczenia określające rodzaj gromadzonych odpadów komunalnych.
2. Miejscem odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych jest:
1) Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych w Goli Gm. Gostyń,
2) Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych w Rawiczu,
3) Zakład Zagospodarowania w Trzebani Gm. Osieczna – od chwili jego uruchomienia.
§2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać wymagania:
1. określone w § 1 ust 1 pkt 1 i 2 lit. a i b,
2. dysponować specjalistycznymi pojazdami asenizacyjnymi:
1) posiadającymi aktualne badanie techniczne pojazdu,
2) trwale oznakowanymi umożliwiającym identyfikację przedsiębiorcy,
3) wyposażonymi w urządzenia, narzędzia umożliwiające uporządkowanie zanieczyszczeń powstałych w trakiem odbioru odpadów.
§ 3.1. Powyższe wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.
2. Dokumentami, o których mowa w ust. 1 są w szczególności:
1) tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczno- biurowe,
2) umowa kupna-sprzedaży, najmu lub faktura potwierdzające posiadanie środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wraz z ich opisem technicznym.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.
§ 5.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2010-01-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-01-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących