Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XXXIV/253/2010 RADY MIEJSKIEJ W PONIECU z dnia 5 lutego 2010r.w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Poniec

UCHWAŁA NR XXXIV/253/2010 RADY MIEJSKIEJ W PONIECU z dnia 5 lutego 2010r.w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Poniec

Numer uchwały: 253
Numer sesji: 34
Rok (4 cyfry): 2010

UCHWAŁA NR XXXIV/253/2010
RADY MIEJSKIEJ W PONIECU
z dnia 5 lutego 2010r. 

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Poniec 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje: 

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Poniec, po stwierdzeniu zgodności ze „Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poniec”, zwany dalej planem.
2. Integralnym załącznikiem Nr 1 do uchwały jest rysunek planu miejscowego zatytułowany: „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Poniec”, sporządzony na mapie pochodnej w skali 1:2000.
3. Załącznikiem Nr 2 są rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania.
4. Załącznikiem Nr 3 są rozstrzygnięcia w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu.
5. Granice obszaru objętego planem miejscowym określa załącznik nr 1 do uchwały, o którym mowa w ust. 2
§2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię określającą najmniejszą odległość w jakiej mogą się znajdować budynki od linii rozgraniczającej terenu;
2) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć powierzchnię wyznaczoną przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchni terenu,
3) strefa kontrolowanego użytkowania gazociągu wysokiego ciśnienia - należy przez to rozumieć pas terenu rozciągający się wzdłuż gazociągu po jego obu stronach, który zapewnia bezpieczeństwo ludzi i mienia w odniesieniu do sieci gazowej.
§3. 1. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu
i różnych zasadach zagospodarowania zostały określone w §4, §5 uchwały.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zostały określone w §6, §7, §8, §9 uchwały.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zostały określone w §6, §7 uchwały.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury zostały określone w §10 uchwały.
5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych nie zostały określone, gdyż na obszarze opracowania takie obszary nie występują.
6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy zostały określone w §7 uchwały.
7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem mas ziemnych, nie zostały określone ponieważ na obszarze objętym planem nie występują tereny o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
8. Nie ustala się szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem.
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,  tym zakaz zabudowy, zostały określone w §6 i §7.
10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej zostały określone w §9 i §11.
11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenów został określony w §6 i §7.
12. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zostały określone w §13 uchwały.
§4. Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia na rysunku planu miejscowego:
1) przeznaczenie terenów oznaczone symbolami literowymi,
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub rożnych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) strefa kontrolowanego użytkowania gazociągu wysokiego ciśnienia,
5) strefa oddziaływania linii energetycznej średniego napięcia.
§5. Ustala się następujące przeznaczenie terenów oznaczone symbolami:
1) R – tereny rolnicze,
2) EW – tereny infrastruktury technicznej - elektrowni wiatrowych,
3) WS – tereny śródlądowych wód powierzchniowych,
4) KD-Z – teren drogi publicznej – klasy Z – zbiorczej,
5) KD-L – teren drogi publicznej – klasy L – lokalnej,
6) KDX – tereny publicznych ogólnodostępnych ciągów pieszo-jezdnych.
§6. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 7R, 8R, 9R, 10R, 11R, 12R, 13R, 14R, 15R, 16R, 17R, 18R, 19R, 20R, 21R, 22R, 23R, 24R, 25R, 26R, 27R, 28R, 29R, 30R, 31R, 32R, 33R, 34R, 35R, 36R, 37R ustala się:
1) użytkowanie rolnicze,
2) zakaz lokalizacji budynków z wyłączeniem obiektów o których mowa w §6 ust. 2 pkt 1,
3) zakaz lokalizacji masztów i konstrukcji wsporczych oraz wież antenowych telekomunikacyjnychy urządzeń budowlanych.
2. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 7R, 8R, 9R, 10R, 11R, 12R, 13R, 14R, 15R, 16R, 17R, 18R, 19R, 20R, 21R, 22R, 23R, 24R, 25R, 26R, 27R, 28R, 29R, 30R, 31R, 32R, 33R, 34R, 35R, 36R, 37R dopuszcza się:
1) lokalizowanie budynków produkcji zwierzęcej i roślinnej, garaży, budynków gospodarczych oraz wiat garażowych z uwzględnieniem przepisów odrębnych oraz §12 z uwzględnieniem przepisów odrębnych,
2) lokalizację niekubaturowych obiektów budowlanych związanych z produkcją rolniczą,
3) powierzchnię zabudowy nie większą niż 30% powierzchni działki, lecz nie więcej niż 2000 m2,
4) wysokość budynków nie większą niż 10,0 metrów,
5) lokalizację rowów,
6) wydzielanie dróg wewnętrznych,
7) lokalizację dróg wewnętrznych jako tymczasowych obiektów budowlanych, w tym w strefie kontrolowanego użytkowania gazociągu wysokiego ciśnienia, pod warunkiem uzyskania stosownych pozwoleń od operatora sieci, przy czym rozbiórka tych obiektów winna nastąpić wraz z zakończeniem robót budowlanych związanych z budową lub likwidacją elektrowni wiatrowych,
8) lokalizację urządzeń budowlanych, w tym w strefie kontrolowanego użytkowania gazociągu wysokiego ciśnienia, pod warunkiem uzyskania stosownych pozwoleń od operatora sieci, a w szczególności:
a) elektroenergetycznych linii kablowych, telekomunikacyjnych i telesterowniczych oraz infrastruktury technicznej związanych
z funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych, w tym stacji elektroenergetycznych,
b) tymczasowych przejazdów, przy czym rozbiórka tych obiektów winna nastąpić wraz z zakończeniem robót budowlanych związanych z budową lub likwidacją elektrowni wiatrowych,
c) tymczasowych placów, przy czym rozbiórki tych obiektów winna nastąpić wraz z zakończeniem robót budowlanych związanych z budową lub likwidacją elektrowni wiatrowych,
9) lokalizację obiektów małej retencji,
10) lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej – uzbrojenia terenu, z wyłączeniem lokalizacji masztów i wież antenowych będących telekomunikacyjnymi obiektami budowlanymi, w tym w strefie kontrolowanego użytkowania wzdłuż gazociągu, pod warunkiem uzyskania stosownych pozwoleń od operatora sieci,
11) lokalizację stacji transformatorowych na działce budowlanej o powierzchni nie mniejszej niż 64 m2,
12) lokalizację i roboty budowlane sieci infrastruktury technicznej, w tym
w szczególności możliwość przebudowy istniejących linii elektroenergetycznych średniego napięcia oraz urządzeń melioracyjnych.
§7 1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 1EW, 2EW, 3EW, 4EW, 5EW, 6EW, 7EW, 8EW, 9EW, 10EW, 11EW, 12EW, 13EW, 14EW, 15EW, 16EW, 17EW, 18EW, 19EW, 20EW ustala się:
1) lokalizację obiektów budowlanych elektrowni wiatrowych,
2) lokalizację budynków związanych z funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, a przypadku ich braku zgodnie
z przepisami odrębnymi,
3) na poszczególnych terenach lokalizację nie więcej niż jednej elektrowni wiatrowej,
4) wysokość siłowni wiatrowych nie większą niż 220 metrów nad poziomem terenu,
5) powierzchnię działki budowlanej nie mniejszą niż 500 m2, z zastrzeżeniem §7 ust. 2 pkt.6,
6) powierzchnię zabudowy nie większą niż 60% powierzchni działki budowlanej,
7) powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 10% powierzchni działki,
8) niekontrastujące z otoczeniem kolory elektrowni wiatrowych,
9) wysokość budynków związanych z funkcjonowaniem siłowni wiatrowych nie większą niż 10 metrów,
10) obsługę komunikacyjną działek budowlanych, na których lokalizowane są siłownie wiatrowe poprzez drogi publiczne oznaczone na rysunku planu symbolami: KD-Z, KD-L, publiczne ogólnodostępne ciągi pieszojezdne oznaczone na rysunku planu symbolem KDX oraz tereny rolne oznaczone na rysunku planu symbolem R,
11) obowiązek zgłoszenia lokalizacji wszystkich stałych i tymczasowych obiektów budowlanych o wysokości większej niż 50 metrów nad poziomem terenu właściwemu organowi nadzoru nad lotnictwem wojskowym na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
2. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 1EW, 2EW, 3EW, 4EW, 5EW, 6EW, 7EW, 8EW, 9EW, 10EW, 11EW, 12EW, 13EW, 14EW, 15EW, 16EW, 17EW, 18EW, 19EW, 20EW dopuszcza się:
1) lokalizację budynków i budowli niezbędnych do obsługi elektrowni wiatrowych,
2) wydzielanie dróg wewnętrznych,
3) lokalizację dróg wewnętrznych jako tymczasowych obiektów budowlanych, przy czym rozbiórka tych obiektów winna nastąpić wraz z zakończeniem robót budowlanych związanych z budową lub likwidacją elektrowni wiatrowych,
4) użytkowanie rolnicze,
5) lokalizację rowów,
6) wydzielanie działek budowlanych o powierzchni mniejszej niż 500 m2 przeznaczonych pod lokalizację dróg wewnętrznych, rowów, urządzeń budowlanych lub terenów przeznaczonych pod lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej – uzbrojenia terenu,
7) lokalizację urządzeń budowlanych, a w szczególności:
a) elektroenergetycznych linii kablowych, telekomunikacyjnych i telesterowniczych oraz innej infrastruktury technicznej związanych
z funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych, w tym stacji elektroenergetycznych,
b) tymczasowych przejazdów, przy czym rozbiórka tych obiektów winna nastąpić wraz z zakończeniem robót budowlanych związanych z budową lub likwidacją elektrowni wiatrowych,
c) tymczasowych placów, przy czym rozbiórka tych obiektów winna nastąpić wraz z zakończeniem robót budowlanych związanych z budową lub likwidacją elektrowni wiatrowych,
8) lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej – uzbrojenia terenu, w szczególności możliwość przebudowy istniejących linii elektroenergetycznych średniego napięcia oraz urządzeń melioracyjnych,
9) umieszczenie na gondoli elektrowni wiatrowej logo producenta i inwestora lub właściciela elektrowni wiatrowych.
§8. 1. Na terenach oznaczonym na rysunku planu symbolem 1WS, 2WS, 3WS, 4WS, 5WS, 6WS, 7WS, 8WS, 9WS, 10WS, 11WS, 12WS, 13WS, 14WS, 15WS, 16WS, 17WS, 18WS ustala się lokalizację rowu odpływowego wraz z urządzeniami.
2. Na terenach oznaczonym na rysunku planu symbolem 1WS, 2WS, 3WS, 4WS, 5WS, 6WS, 7WS, 8WS, 9WS, 10WS, 11WS, 12WS, 13WS, 14WS, 15WS, 16WS, 17WS, 18WS dopuszcza się:
1) lokalizację urządzeń budowlanych w tym w szczególności elektroenergetycznych linii kablowych i infrastruktury technicznej związanych z funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych, elementów sterowania i automatyki, 
2) lokalizację i roboty budowlane sieci infrastruktury technicznej w tym w szczególności możliwość przebudowy istniejących linii elektroenergetycznych średniego napięcia,
3) lokalizację urządzeń budowlanych, w tym tymczasowych przejazdów.
§9 1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KD-Z, 2KD-Z, 3KD-Z,
4KD-Z, 5KD-Z, 1KD-L, 1KDX, 2KDX, 3KDX, 4KDX, 5KDX, 6KDX, 7KDX, 8KDX, 9KDX, 10KDX, 11KDX, 12KDX, 13KDX, 14KDX, 15KDX, 16KDX, 17KDX, 18KDX, 19KDX ustala się:
1) lokalizację budowli drogowych,
2) zakaz budowy urządzeń reklamowych w formie wolnostojących tablic oraz innych tablic reklamowych.
2. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 1KD-Z, 2KD-Z, 3KD-Z, 4KD-Z, 5KD-Z, 1KD-L, 1KDX, 2KDX, 3KDX, 4KDX, 5KDX, 6KDX, 7KDX, 8KDX, 9KDX, 10KDX, 11KDX, 12KDX, 13KDX, 14KDX, 15KDX, 16KDX, 17KDX, 18KDX, 19KDX dopuszcza się:
1) lokalizację urządzeń budowlanych w tym w szczególności elektroenergetycznych linii kablowych i infrastruktury technicznej związanych z funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych, elementów sterowania i automatyki,
2) lokalizację i roboty budowlane sieci infrastruktury technicznej,
3) lokalizację zjazdów,
4) nasadzenia drzew i krzewów,
5) lokalizację obiektów małej architektury.
§10 1. Ustala się strefą ochrony archeologicznej obejmującą obszar opracowania planu,
w której przedmiotem ochrony są znajdujące się w niej ruchome i nieruchome zabytki archeologiczne.
2. Wszelkie zamierzenia inwestycyjne w strefie ochrony archeologicznej powinny być uzgodnione z konserwatorem zabytków, który określi warunki dopuszczające do realizacji inwestycji w zakresie ochrony zabytków archeologicznych o ile taki obowiązek wynika przepisów odrębnych.
§11 W zakresie infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu:
1) dopuszcza się roboty budowlane związane z realizacją sieci infrastruktury technicznej,
2) ustala się powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi,
3) ustala się zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej,
4) ustala się odprowadzenie ścieków pochodzących z produkcji zwierzęcej i roślinnej zgodnie z przepisami odrębnymi,
5) ustala się zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na działce budowlanej zgodnie z przepisami odrębnymi. W przypadku realizacji sieci kanalizacji deszczowej ustala się obowiązek odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych do ww. sieci,
6) ustala się zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych zgodnie z przepisami odrębnymi,
7) ustala się gromadzenie odpadów w specjalnie wydzielonym miejscu na terenie działki budowlanej zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami oraz przepisami odrębnymi,
8) dopuszcza się stosowanie do celów grzewczych paliw charakteryzujących się niskimi wskaźnikami emisyjnymi między innymi: energii elektrycznej, paliw stałych, płynnych i gazowych oraz alternatywnych źródeł energii.
§ 12 W strefie kontrolowanego użytkowania gazociągu wysokiego ciśnienia oraz w strefie oddziaływania linii energetycznej średniego napięcia dopuszcza się lokalizację zabudowy pod warunkiem:
1) przełożenia lub skablowania istniejących linii elektroenergetycznych,
2) uzyskania stosownych pozwoleń od operatora sieci.
§ 13 Ustala się stawkę służącą naliczeniu jednorazowych opłat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokości 30% dla wszystkich nieruchomości w granicach określonych w §1 pkt 2 niniejszej uchwały.
§ 14 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.
§ 15 Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2010-02-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-02-15
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących