Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XXXIV/254/2010 RADY MIEJSKIEJ W PONIECU z dnia 5 lutego 2010r. w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poniec.

UCHWAŁA NR XXXIV/254/2010 RADY MIEJSKIEJ W PONIECU z dnia 5 lutego 2010r. w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poniec.

Numer uchwały: 254
Numer sesji: 34
Rok (4 cyfry): 2010

UCHWAŁA NR XXXIV/254/2010
RADY MIEJSKIEJ W PONIECU
z dnia 5 lutego 2010r.


w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poniec.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 12 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z podjęciem przez Radę Miejską w Poniecu Uchwały Nr XXIII/181/2008 z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poniec, Rada Miejska w Poniecu uchwala zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poniec,
dla następujących obszarów - z przeznaczeniem na:
- tereny zabudowy techniczno – produkcyjnej,
- tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami towarzyszącymi,
- tereny parku dworskiego,
- tereny sportu i rekreacji.

§ 1. Integralnymi częściami uchwały są:
1) Załącznik nr 1 – tekst zmiany studium.
2) Załącznik nr 2 – rysunek zmiany studium w skali 1 : 20 000 zatytułowany: „ZMIANA STU-DIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PONIEC”.
3) Załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany studium.

§ 2.Pozostałe uwarunkowania i kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Poniec określone i ustalone w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poniec” zatwierdzonego Uchwałą Nr XII/56/99 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 25 czerwca 1999 roku ze zmianą zatwierdzoną Uchwałą Nr XXII/174/2008 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 października 2008r., w tym część tekstowa i rysunkowa, nie zmieniają się.

§ 3. Niniejsza uchwała obowiązuje na obszarze i w granicach administracyjnych gminy Poniec.

§ 4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zdjęcia dołączone:

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2010-02-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-02-15
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących