Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nr XXXIV/261/2010 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 5 lutego 2010 r.w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie na 2010 rok

Uchwała nr XXXIV/261/2010 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 5 lutego 2010 r.w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie na 2010 rok

Numer uchwały: 261
Numer sesji: 34
Rok (4 cyfry): 2010

Uchwała nr XXXIV/261/2010
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 5 lutego 2010 r. 

w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie na 2010 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit d), pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) , art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z dnia 18 grudnia 2009 r.) Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XXXIII/250/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy na 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W §1 ust.1 pkt 1 otrzymują brzmienie:
„1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości 17.064.382 zł. z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 16.749.750 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.”.

2. W § 2 ust. 1, w ust. 2 pkt 2, w ust. 3 pkt 1 lit. b), pkt 2 i 3 oraz w ust. 4 pkt 2 otrzymują brzmienie:
„1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości 19.848.835 zł.
z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 14.932.493 zł.,
2) wydatki majątkowe w wysokości 4.916.342 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. 2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 59.758 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3,
3. 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 11.034.086 zł. w tym na:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.916.342 zł.,
2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 668.860 zł.,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.079.547 zł.
4. 2) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010 – 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 4.”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:
„Deficyt budżetu w kwocie 2.784.453 zł. zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów.”

4. § 4 otrzymuje brzmienie:
„Określa się łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów budżetu:
1) przychody 3.574.453 zł.,
2) rozchody 790.000 zł. 
zgodnie z załącznikiem Nr 5.”.
5. § 5 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
1) dotacje dla sektora finansów publicznych 583.534 zł.,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 93.117 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 6.”.

6. § 9 otrzymuje brzmienie
„Kwotę wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) ustala się w wysokości 160.000 zł. i kwotę wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 403 ust 2 ww. ustawy ustala się w wysokości 160.000 zł. jak w zał. nr 7.”.

7. § 10 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.074.453 zł. w tym na:
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2.784.453 zł.,”.

8. Dokonuje się zmian w zał. Nr 1 zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.
9. Dokonuje się zmian w zał. Nr 2 zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.
10. Dokonuje się zmian w zał. Nr 4 zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały.
11. Dokonuje się zmian w zał. Nr 6 zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały.
12. Dokonuje się zmian w zał. Nr 7 zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały.
13. Dokonuje się zmian w zał. Nr 8 zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały.
14. Załącznik Nr 11 otrzymuje treść jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2010

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2010-02-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-02-15
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących