Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XXXVI/272/2010 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania odroczenia lub rozkładania na raty wierzytelności przypadających Gminie Poniec, podległym jednostkom,z tytułu należności pieniężnych cywilnoprawnych, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz udzielania ulg w spłacaniu tych należności i wskazania organów do tego uprawnionych.

UCHWAŁA Nr XXXVI/272/2010 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania odroczenia lub rozkładania na raty wierzytelności przypadających Gminie Poniec, podległym jednostkom,z tytułu należności pieniężnych cywilnoprawnych, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz udzielania ulg w spłacaniu tych należności i wskazania organów do tego uprawnionych.

Numer uchwały: 272
Numer sesji: 36
Rok (4 cyfry): 2010

Na podstawie art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe zasady sposobu i trybu umarzania odroczenia lub rozkładania na raty wierzytelności przypadających Gminie Poniec, podległym jednostkom, z tytułu należności pieniężnych cywilnoprawnych, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz udzielania ulg w spłacaniu tych należności i wskazania organów do tego uprawnionych.

§ 2.1. Wierzytelności cywilnoprawne mogą być umarzane w całości lub w części jeżeli wystąpi jedna z niżej wymienionych przesłanek:
1) w wyniku postępowania egzekucyjnego lub na podstawie innych dokumentów stwierdzono, że dłużnik nie posiada żadnego majątku, z którego można by dochodzić wierzytelności.
2) wierzytelności nie ściągnięto, a zakończone zostało postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne i dłużnik został wykreślony z rejestru
3) w wyniku egzekucji z majątku dłużnik lub osoby pozostające na jego utrzymaniu byłyby pozbawione niezbędnych środków utrzymania
4) nie można ustalić miejsca pobytu dłużnika
5) dłużnik zmarł nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości nie podlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów
6) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej wierzytelności, lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne
7) kwota wierzytelności nie przekracza 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników
2. Umarzanie może nastąpić na wniosek dłużnika lub z inicjatywy wierzyciela.
3. Umarzanie wierzytelności w przypadku, gdy oprócz dłużnika są zobowiązane inne osoby, może nastąpić tylko wtedy, gdy przesłanki umarzania zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych.


§ 3.1. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes wierzyciela, Organ wymieniony w § 4 na wniosek dłużnika może odroczyć termin zapłaty całości lub części wierzytelności lub rozłożyć płatność całości lub części na raty.
2. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie lub w pełnej wysokości rat ustalonych w decyzji lub umowie, pozostała do spłaty wierzytelność staje się wymagalna wraz z należnymi odsetkami za zwłokę.

§ 4. 1. Do umarzania wierzytelności uprawniony jest Burmistrz Ponieca.
2. Przez wartość wierzytelności rozumie się należność główną.
3. Organ właściwy do umarzania wierzytelności głównej jest również właściwym organem do umarzania odsetek i innych należności ubocznych.
4. W przypadku umorzenia tylko części wierzytelności, w decyzji lub umowie należy określić terminy zapłaty pozostałej części wierzytelności

§ 5. Umorzenie wierzytelności, rozłożenie jej na raty lub odroczenie terminu płatności następuje:
1) w drodze decyzji- w odniesieniu do wierzytelności o charakterze administracyjno-prawnym.
2) w drodze umowy- w odniesieniu do wierzytelności o charakterze cywilnoprawnym

§ 6. Zasady, sposób i tryb udzielania ulg w spłacie wierzytelności cywilnoprawnych i wskazany organ do tego uprawniony, mają zastosowanie do warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/240/2002 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 22 lutego 2002 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Poniec z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacaniu tych należności i wskazania organów do tego uprawnionych

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2010-05-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-05-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących