Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nr XXXVII/276/2010 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2010 rok

Uchwała nr XXXVII/276/2010 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2010 rok

Numer uchwały: 276
Numer sesji: 37
Rok (4 cyfry): 2010

Uchwała nr XXXVII/276/2010
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 11 czerwca 2010 r.
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2010 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 211, 212, 235-236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) i art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241ze zm.), Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XXXIII/250/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy na 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W §1 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości 17.954.737 zł. z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 17.640.105 zł.,
2) dochody majątkowe w kwocie 314.632 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1.”.

2. W § 2:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości 20.124.903 zł.
z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 15.720.654 zł.
2) wydatki majątkowe w wysokości 4.404.249 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2.”.
b) w ust. 3:
- pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 11.836.389 zł. w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.430.944 zł.,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.405.445 zł.,”,
- pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.065.405 zł.”
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 2 obejmują w szczególności:
1) wydatki majątkowe roczne w wysokości 567.200 zł. zgodnie z
załącznikiem Nr 5,
2) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010 – 2012 zgodnie z
załącznikiem Nr 6.
3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6a.”

3. § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2.170.166 zł. zostanie sfinansowany przychodami z
zaciągniętych pożyczek i kredytów.”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie
„§ 4. Określa się łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów budżetu:
1) przychody 2.760.166 zł.,
2) rozchody 590.000 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 7.”.
5. § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie
3.260.166 zł. w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy
w kwocie 500.000 zł.,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2.170.166 zł.,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w kwocie
590.000 zł.,

6. Dokonuje się zmian w zał. Nr 1 zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.
7. Dokonuje się zmian w zał. Nr 2 zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.
8. Dokonuje się zmian w zał. Nr 5 zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały.
9. Dokonuje się zmian w zał. Nr 6 zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały.
10. Wprowadza się załącznik nr 6a, który otrzymuje treść zgodną z załącznikiem nr 5
do niniejszej uchwały.
11. Dokonuje się zmian w zał. Nr 7 zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2010.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2010-07-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-07-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących