Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nr XXXVIII/287/2010 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2010 rok

Uchwała nr XXXVIII/287/2010 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2010 rok

Numer uchwały: 287
Numer sesji: 38
Rok (4 cyfry): 2010

Uchwała nr XXXVIII/287/2010
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 20 sierpnia 2010 r.
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2010 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241ze zm.), Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:


§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XXXIII/250/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy na 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W §1 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości 18.092.805 zł. z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 17.745.173 zł.,
2) dochody majątkowe w kwocie 347.632 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1.”.


2. W § 2:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości 20.395.362 zł.
z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 15.605.938 zł.
2) wydatki majątkowe w wysokości 4.789.424 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2.”.
b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub
porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 40.258 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 4.”.
c) w ust. 3:
- pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 11.676.047 zł. w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.446.250 zł.,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.229.797 zł.,”,
- pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 649.360 zł.,”,
- pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.130.531 zł.,”.
d) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wydatki majątkowe roczne w wysokości 824.500 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5”

3. § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2.302.557 zł. zostanie sfinansowany przychodami z
zaciągniętych pożyczek i kredytów.”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie
„§ 4. Określa się łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów budżetu:
1) przychody 2.892.557 zł.,
2) rozchody 590.000 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 7.”.

5. § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
1) dotacje dla sektora finansów publicznych 594.034 zł.,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 93.117 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 8.”.

6. § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie
3.392.557 zł. w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy
w kwocie 500.000 zł.,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2.302.557 zł.,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w kwocie
590.000 zł.,”.

7. Dokonuje się zmian w zał. Nr 1 zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.
8. Dokonuje się zmian w zał. Nr 2 zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.
9. Dokonuje się zmian w zał. Nr 3 zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały.
10. Dokonuje się zmian w zał. Nr 4 zgodnie z zał. Nr 11 do niniejszej uchwały.
11. Dokonuje się zmian w zał. Nr 5 zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały.
12. Dokonuje się zmian w zał. Nr 6 zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały.
13. Dokonuje się zmian w zał. Nr 7 zgodnie z zał. Nr 7 do niniejszej uchwały.
14. Dokonuje się zmian w zał. Nr 8 zgodnie z zał. Nr 8 do niniejszej uchwały.
15. Dokonuje się zmian w zał. Nr 9 zgodnie z zał. Nr 10 do niniejszej uchwały.
16. Dokonuje się sprostowania błędu w załączniku nr 6a zgodnie z zał. nr 6 do niniejszej uchwały.
17. Dokonuje się sprostowania błędu w załączniku nr 11 zgodnie z zał. nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2010.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2010-09-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-09-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących