Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXVIII/288/2010 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 20 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Poniec

Uchwała Nr XXXVIII/288/2010 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 20 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Poniec

Numer uchwały: 288
Numer sesji: 38
Rok (4 cyfry): 2010

Uchwała Nr XXXVIII/288/2010
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 20 sierpnia 2010 roku

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Poniec

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W celu opracowania projektu budżetu Gminy, Burmistrz w terminie do 30 września każdego roku wydaje zarządzenie w sprawie opracowania materiałów planistycznych na kolejny rok budże¬towy przez podległe gminie gminne jednostki organizacyjne, uwzględniając w nim między innymi:
1) ustalenia przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy,
2) prognozowaną stopę inflacji,
3) przyjęty wzrost wynagrodzenia pracowników,
4) planowane zmiany w zakresie struktury zatrudnienia,
5) planowane zmiany organizacyjne oraz inne informacje istotne dla budżetu gminy.
2. Kierownicy jednostek organizacyjnych składają swoje mate¬riały planistyczne na drukach wg wzorów i w terminie ustalonym przez Burmistrza w zarządzeniu, o którym mowa w ust.1, nie później jednak niż do 15 października danego roku.
3. Wraz ze składanymi materiałami planistycznymi kierownicy jednostek organizacyjnych przedstawiają objaśnienia do planowanych dochodów i wydat-ków.
4. Wnioski o dotacje z budżetu dotyczące zadań w zakresie:
1) ochrony zabytków,
2) pomocy publicznej i wolontariatu,
3) szkół i przedszkoli niepublicznych,
składa się w trybie i terminach określonych w odrębnych przepisach.

§ 2. 1. Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami sporządza się w szczegóło-wości określonej przepisami ustawy o finansach publicznych z zastrzeżeniem ust. 2 i 3
2. Załącznik do projektu uchwały budżetowej o dochodach oraz załącznik do projektu uchwały budżetowej o wydatkach sporządza się w szczegółowości do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej.
3. Wszystkie pozostałe załączniki do projektu uchwały budżetowej sporządza się w szczegółowości określonej w ust. 2, jeśli inne przepisy nie stanowią inaczej.

§ 3. Skarbnik Gminy na podstawie zebranych materiałów informacyjnych i planistycznych, o których mowa w § 1 oraz przedstawionych przez właściwe organy informacjach o wysokości planowanych kwot subwencji, dotacji oraz udziałów w podatkach opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu.

§ 4. 1. Burmistrz na podstawie materiałów przygotowanych przez Skarbnika opracowuje w terminie do dnia 15 listopada każdego roku projekt budżetu na rok następny.
2. Do projektu budżetu sporządza się uzasadnienie zawierające w szczególności:
1) w zakresie dochodów - omówienie poszczególnych źródeł dochodów,
2) w zakresie wydatków - omówienie poszczególnych rodzajów wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych,
3) w zakresie przychodów i rozchodów – omówienie źródeł przychodów oraz planowanych do spłaty zobowiązań z lat poprzednich .
3. Wraz z projektem budżetu przedkłada się informację o sytuacji finansowej Gminy ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach.

§ 5. 1. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi Burmistrz przedkłada Radzie Miejskiej w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.
2. W terminie, o którym mowa w ust. 1 Burmistrz przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz materiałami informacyjnymi

§ 6. Projekt uchwały budżetowej ogłaszany jest poprzez:
1) wyłożenie do wglądu w Biurze Rady,
2) ogłoszenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Poniec

§ 7. 1. Przewodniczący Rady Miejskiej nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu budżetu, przesyła projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz mate¬riałami informacyjnymi do zaopiniowania stałym komisjom rady. Jednocześnie Przewodniczący Rady określa planowany termin sesji na której uchwalany będzie budżet.
2. Komisje rady w terminie 7 dni od otrzymania projektu, odbywają posiedzenia, na których formułują pisemne opinie o projekcie budżetu.
3. Komisja proponująca wprowadzenie nowego wydatku lub zwiększenie wydatku przewidzia¬nego w projekcie budżetu zobowiązana jest wskazać źródło jego sfinansowania.
4. Komisja właściwa do spraw budżetu opiniuje projekt budżetu po otrzymaniu opinii od pozostałych komisji Rady. W posiedzeniu komisji właściwej do spraw budżetu uczestniczą przewodniczący komisji stałych lub wyznaczeni przez nich członkowie komisji, Burmistrz i Skarbnik Gminy.
5. Przewodniczący Rady niezwłocznie po otrzymaniu opinii komisji przeka¬zuje opinie komisji Burmistrzowi.


§ 8. 1.Burmistrz może z własnej inicjatywy oraz na podstawie wniosków zawartych w opiniach komisji zaproponować autopoprawki do przedłożonego Radzie projektu uchwały budżetowej.
2.W przypadku nieuwzględnienia przez Burmistrza wniosków zawartych w opiniach komisji, Burmistrz zobowiązany jest przedstawić stanowisko w sprawie nieuwzględnionych wniosków.

§ 9. Uchwałę budżetową Rada Miejska uchwala przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szcze¬gólnie uzasadnionych przypadkach nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego.

§ 10. Do czasu uchwalenia uchwały budżetowej, jednak nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżeto¬wego, podstawą gospodarki finansowej gminy jest projekt uchwały budżetowej przedstawiony Radzie Miejskiej.

§ 11. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu winno zostać poprzedzone:
1) odczytaniem projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Burmistrza lub osobę przez niego wyznaczoną,
2) odczytaniem opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
3) odczytaniem opinii komisji stałych rady przez jej przewodniczących lub wyznaczonych człon¬ków komisji,
4) przedstawieniem stanowiska Burmistrza w sprawie wniosków nieuwzględnionych w projekcie uchwały budżetowej,
5) przedstawieniem ewentualnych autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały,
6) dyskusją nad projektem uchwały budżetowej, w tym nad wniesionymi propozycjami zmian i autopoprawek
7) głosowaniem wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza,
8) głosowaniem uchwały.

§ 12. Traci moc Uchwała Nr XLIII/282/2006 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 września 2006 r. w sprawie; procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych dot. opracowania projektu budżetu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2010-09-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-09-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących