Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XL/299/2010 RADY MIEJSKIEJ W PONIECU z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XL/299/2010 RADY MIEJSKIEJ W PONIECU z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Numer uchwały: 299
Numer sesji: 40
Rok (4 cyfry): 2010

UCHWAŁA NR XL/299/2010

RADY MIEJSKIEJ W PONIECU z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami) oraz art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 ze zmianami)

Rada Miejska w Poniecu u c h w a l a co następuje :

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych w wysokości rocznie:
1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
1) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 441 zł
2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 512 zł
3) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 659 zł
2. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1.024 zł
3. Od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego od 7 ton i poniżej
12 ton 441 zł
4. Od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
1) mniej niż 30 miejsc 1.460 zł
2) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.900 zł


§ 2 1. Stawki podatku od środków transportowych od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton określa zał. nr 1 do uchwały.

2. Stawki podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton określa zał. nr 2 do uchwały.

3. Stawki podatku od środków transportowych od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego określa zał. nr 3 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXII/ 237 /2009 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 października 2009 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2011 r.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2010-11-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-11-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących