Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nr III/9/2010 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 grudnia 2010r w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2010 rok

Uchwała nr III/9/2010 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 grudnia 2010r w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2010 rok

Numer uchwały: 9
Numer sesji: III
Rok (4 cyfry): 2010

Uchwała nr III/9/2010
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 30 grudnia 2010 r. 
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2010 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 211, 212, 216, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241ze zm.), Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XXXIII/250/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy na 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W §1:
a) ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości 19.334.348 zł. z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 18.068.744 zł.,
2) dochody majątkowe w kwocie 1.265.604 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1.”,
b) w ust. 2:
- pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.930.367 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3,”.
- dodaje się pkt 3, który otrzymuje brzmienie:
„3) Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 913.972 zł.”.

2. W § 2:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości 20.582.819 zł. z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 15.920.477 zł.
2) wydatki majątkowe w wysokości 4.662.342 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2.”,
b) w ust. 2:
- pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.930.367 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3,”,
- pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 40.358 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4.”,
- dodaje się pkt 3, który otrzymuje brzmienie:
„3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 1.280.306 zł.”.

c) w ust. 3:
- pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 11.862.861 zł. w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.311.212 zł.,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.551.649 zł.,”,
- pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 650.160 zł.”,
- pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.327.456 zł.”.

d) w ust. 4:
- pkt 1 otrzymuje brzmienie
„1) wydatki majątkowe roczne w wysokości 885.964 zgodnie z załącznikiem Nr 5”
- pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010 – 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 6.”.

3. § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
1) dotacje dla sektora finansów publicznych 668.134 zł.,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 93.817 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 8.”.
4. § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Określa się plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów
budżetowych:
1) przychody 2.636.532 zł.
2) wydatki 2.648.850 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 10.”.

5. § 9 otrzymuje brzmienie:
„§ 9. 1. Kwotę wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) ustala się w wysokości 160.000 zł. i kwotę wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 403 ust 2 ww. ustawy ustala się w wysokości 160.000 zł. jak w zał. nr 11.
2. Dochody z tytułu opłaty produktowej i wydatki związane z recyklingiem odpadów opakowaniowych określa załącznik Nr 11a.

6. Dokonuje się zmian w zał. Nr 1 zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.
7. Dokonuje się zmian w zał. Nr 2 zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.
8. Dokonuje się zmian w zał. Nr 5 zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały
9. Dokonuje się zmian w zał. Nr 6 zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały.
10. Wprowadza się zał. Nr 11a o treści zał. Nr 5 do niniejszej uchwały.
11. Dokonuje się zmian w zał. Nr 3 zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały.
12. Dokonuje się zmian w zał. Nr 9 zgodnie z zał. Nr 7 do niniejszej uchwały.
13. Dokonuje się zmian w zał. Nr 4 zgodnie z zał. Nr 8 do niniejszej uchwały.
14. Dokonuje się zmian w zał. Nr 8 zgodnie z zał. Nr 9 do niniejszej uchwały.
15. Dokonuje się zmian w zał. Nr 10 zgodnie z zał. Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się sprostowania nieprawidłowości w uchwale Nr XLI/303/2010 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2010 rok, polegającego na zmianie treści ust. 6 w § 1, który otrzymuje brzmienie:
„6. § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 690.000 zł. w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 500.000 zł.,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 190.000 zł.”.”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2010.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Piotr Kaźmierczak
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2011-01-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-01-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących