Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR III/14/2010 RADY MIEJSKIEJ W PONIECU z dnia 30 grudnia 2010r w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poniec

UCHWAŁA NR III/14/2010 RADY MIEJSKIEJ W PONIECU z dnia 30 grudnia 2010r w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poniec

Numer uchwały: 14
Numer sesji: III
Rok (4 cyfry): 2010

UCHWAŁA NR III /14/2010
RADY MIEJSKIEJ W PONIECU
z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poniec


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz w związku z art. 27 a także z art. 9 ust 1-4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r Nr 80 poz.717 ze zmianami) Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

§ 1. Przystąpić do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poniec zatwierdzonego Uchwałą Nr XII/56/99 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 25 czerwca 1999 roku, dla:

1) Terenów zabudowy usługowo – rekreacyjnej z prawem wprowadzenia zabudowy mieszkaniowej.
2) Terenów zabudowy mieszkaniowej.
3) Terenów sportu, rekreacji, wypoczynku i zieleni parkowej.
4) Terenów zabudowy mieszkaniowej.
5) Terenów NO (oczyszczalnie ścieków) – przywrócenie przeznaczenia istniejącego przed uchwaleniem studium, we wsiach: Czarkowo, Grodzisko, Janiszewo, Łęka Mała, Sarbinowo, Szurkowo i Żytowiecko.

§ 2. Granice obszarów objętych /nr 1-4/ zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poniec określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały będący jej integralną częścią.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Zdjęcia dołączone:

 Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Piotr Kaźmierczak
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2011-01-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-01-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących