Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE NR 4/2010 BURMISTRZA PONIECA z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie : sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, form doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Poniec na rok 2011.

ZARZĄDZENIE NR 4/2010 BURMISTRZA PONIECA z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie : sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, form doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Poniec na rok 2011.

Numer dokumentu: 4
Rok (4 cyfry): 2010

ZARZĄDZENIE NR 4 / 2010
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 31 grudnia 2010 R.

w sprawie : sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, form doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków dla nauczycieli zatrudnionych w
szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Poniec na rok 2011.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ), art. 70a z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami), w związku z § 6 i 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków ( Dz.U. Nr 46, poz.430) zarządzam co następuje:

§ 1
Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli o których mowa w art. 70 a ust. 1i 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela ( tekst jednolity -Dz. U. Nr 97, poz. 674 z 2006 roku z późniejszymi zmianami ) dzieli się pomiędzy budżety poszczególnych szkół i przedszkoli.

§ 2
Środki o których mowa w § 1 dzieli się w szczególności na :
1. organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących kierownicze stanowiska
2. organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych
3. przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych
4. szkolenie rad pedagogicznych
5. opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli
6. koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły/ przedszkola uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje.

§ 3
Ustala się w porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkoli na rok budżetowy 2011 :

1) Maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia w wysokości 1600 zł za semestr.
2) Specjalności, na które dofinansowanie może być przyznane – według potrzeb kadrowych szkoły / przedszkola.
3) Formy kształcenia na które może być przyznane dofinansowanie:
a) studia magisterskie ( i uzupełniające do magistra )
b) wyższe studia zawodowe
c) studia licencjackie ( i uzupełniające do licencjata )
d) studia podyplomowe
e) kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych
f) kursy kwalifikacyjne i doskonalące.

§ 4
Dopłaty do różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w § 2 w tym dopłaty do czesnego, przyznaje dyrektor szkoły / przedszkola, a w stosunku do dyrektora – Burmistrz Ponieca w ramach przyznanych na ten cel placówce środków finansowych.

§ 5
Zasady przyznawania dopłat do czesnego , o których mowa w § 3 pkt 1 studiującym nauczycielom określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 6
1. Dyrektor szkoły lub placówki opracowuje wieloletni plan doskonalenia zawodowego nauczycieli, mając na uwadze:
a) program rozwoju szkoły lub placówki i związane z tym potrzeby kadrowe,
b) plany rozwoju zawodowego poszczególnych nauczycieli,
c) wnioski nauczycieli o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego.

2. Dyrektor szkoły lub placówki w terminie do 31 marca danego roku składa Burmistrzowi Ponieca sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków przyznanych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w poprzednim roku budżetowym .

3. Sprawozdanie, o którym mowa w pkt. 2 określa Załącznik Nr 3.

§ 7
Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół.

§ 8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Piotr Kaźmierczak
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2011-01-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-01-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących