Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nr IV/25/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2011 rok.

Uchwała nr IV/25/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2011 rok.

Numer uchwały: 25
Numer sesji: IV
Rok (4 cyfry): 2011

Uchwała nr IV/25/2011
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 28 stycznia 2011 r. 

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2011 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 211, 212, 216, 217 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:


§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr III/11/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu gminy na 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. W §1:
a) ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok w kwocie 17.635.387 zł. z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 17.333.132 zł.,
2) dochody majątkowe w kwocie 302.255 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1.”.

2. W § 2:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w kwocie 21.143.375 zł.
z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie 15.343.736 zł.
2) wydatki majątkowe w wysokości 5.799.639 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2.”,
b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub
porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 207.574 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 4.”.

c) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 11.338.566 zł. w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.678.628 zł.,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.659.938 zł.,”,

3. § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3.507.988 zostanie sfinansowany przychodami z
tytułu:
1) pożyczek,
2) kredytów.”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Określa się łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów budżetu:
1) przychody 4.327.988 zł.,
2) rozchody 820.000 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 6.”.

5. § 12 otrzymuje brzmienie:
„§12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie
4.827.988 zł. w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy
w kwocie 500.000 zł.,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3.507.988 zł.,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w
kwocie 820.000 zł.”.

6. Dokonuje się zmian w zał. Nr 1 zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.
7. Dokonuje się zmian w zał. Nr 2 zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.
8. Dokonuje się zmian w zał. Nr 4 zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały.
9. Dokonuje się zmian w zał. Nr 5 zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały.
10. Dokonuje się zmian w zał. Nr 6 zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały.
11. Dokonuje się zmian w zał. Nr 7 zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2011.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2011-02-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-02-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących