Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nr VII/50/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 27 maja 2011r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Poniec, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec i informacji o przebiegi wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze danego roku.

Uchwała nr VII/50/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 27 maja 2011r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Poniec, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec i informacji o przebiegi wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze danego roku.

Numer uchwały: 50
Numer sesji: VII
Rok (4 cyfry): 2011

Uchwała nr VII/50/2011
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 27 maja 2011r.

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Poniec, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec i informacji o przebiegi wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze danego roku.


Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240 ze zmianami) Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:
§ 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu obejmuje:
1. część tabelaryczną dotyczącą realizacji:
1) dochodów i wydatków budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy ,
2) dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami,
3) dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych
w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
4) przychodów i rozchodów budżetu oraz planowanego deficytu lub nadwyżki
budżetu,
5) wydatków majątkowych,
6) dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i
wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii,
7) przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w układzie
dział, rozdział i paragraf
za pierwsze półrocze danego roku.

2. część opisową, która powinna zawierać omówienie:
1) realizacji dochodów budżetu,
2) działań dotyczących ściągania należności oraz wielkości nieściągniętych
należności,
3) realizacji wydatków budżetowych oraz:
a) dotacji z wyszczególnieniem podmiotów, które je otrzymały i na jakie
zadania,
b) wydatków na obsługę długu,
c) ewentualnych przekroczeń planu - przyczynę przekroczenia oraz podjęte
działania w tym zakresie,
d) wydatków majątkowych,
4) zobowiązań, w tym wymagalnych i jakich tytułów dotyczą,
5) udzielonych poręczeń i gwarancji,
6) przychodów i rozchodów budżetu oraz deficytu lub nadwyżki budżetu,
7) dotacji dla zakładów budżetowych,
8) zaciągniętych kredytów krótkoterminowych,
9) zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych,
10) rachunków dochodów jednostek i wydatków nimi pokrytych oraz wykaz
jednostek oświatowych, które je utworzyły,
11) realizacji przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych oraz należności i zobowiązań w tym także wymagalnych
za pierwsze półrocze danego roku.
3. Jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe składają informację w formie
pisemnej i elektronicznej Burmistrzowi do dnia 31 lipca danego roku. Gminny Zespół
Obsługi Szkół w Poniecu w tym terminie składa też zbiorczą informację jednostek
oświatowych.

§ 2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej obejmuje:
1. tabelaryczne przedstawienie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec wg
stanu na koniec pierwszego półrocza danego roku,
2. tabelaryczne przedstawienie przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust 3 ww.
ustawy z wykazaniem stopnia ich realizacji na koniec pierwszego półrocza danego roku.

§ 3. 1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze
półrocze danego roku obejmuje:
1) część tabelaryczną zawierającą zestawienie z wykonania planu finansowego z
wyszczególnieniem biblioteki i pozostałej działalności kulturalnej, którą
sporządza się w układzie: plan, wykonanie, % wykonania.
2) zestawienie stanu należności i zobowiązań w tym zobowiązań wymagalnych,
3) informację opisową zawierającą omówienie realizacji planu finansowego,
2. Informację, o której mowa w ust. 1 Gminne Centrum Kultury w Poniecu przedkłada
Burmistrzowi w formie pisemnej i elektronicznej w terminie do dnia 31 lipca danego roku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 5. Traci moc uchwała nr uchwała nr XXXVI/271/2010 Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego i samorządowej instytucji kultury za I półrocze danego roku.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do informacji począwszy od składanych za I półrocze 2011 r.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2011-06-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-06-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących