Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nr VII/53/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2011 rok.

Uchwała nr VII/53/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2011 rok.

Numer uchwały: 53
Numer sesji: VII
Rok (4 cyfry): 2011

Uchwała nr VII/53/2011
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 27 maja 2011 r. 

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2011 rok.


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 216, 217 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr III/11/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu gminy na 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. W §1:
a) ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok w kwocie 19.585.302 zł. z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 17.519.520 zł.,
2) dochody majątkowe w kwocie 2.065.782 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1.”,
b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie
„1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami w kwocie 2.556.235 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3,”.

2. W § 2:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w kwocie 22.506.096 zł.
z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie 15.841.757 zł.
2) wydatki majątkowe w wysokości 6.664.339 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2.”,
b) w ust. 2:
- pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami w kwocie 2.556.235 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3,”,
- pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t w kwocie 1.540.965 zł.”.

c) w ust. 3:
- pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 11.761.142 zł. w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.691.946 zł.,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.069.196 zł.,”,
- pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 743.438 zł.,”,

3. § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2.920.794 zł. zostanie sfinansowany przychodami z
tytułu:
1) pożyczek,
2) kredytów,
3) wolnych środków z lat ubiegłych.”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Określa się łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów budżetu:
1) przychody 4.864.479 zł.,
2) rozchody 1.943.685 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 6.”.

5. § 12 otrzymuje brzmienie:
„§12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie
2.864.479 zł. w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy
w kwocie 500.000 zł.,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 420.794 zł.,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w
kwocie 1.943.685 zł.”.

6. Dokonuje się zmian w zał. Nr 1 zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.
7. Dokonuje się zmian w zał. Nr 2 zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.
8. Dokonuje się zmian w zał. Nr 3 zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały.
9. Dokonuje się zmian w zał. Nr 5 zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały.
10. Dokonuje się zmian w zał. Nr 5a zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały.
11. Dokonuje się zmian w zał. Nr 6 zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały.
12. Dokonuje się zmian w zał. Nr 7 zgodnie z zał. Nr 7 do niniejszej uchwały.
13. Dokonuje się zmian w zał. Nr 8 zgodnie z zał. Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się sprostowania nieprawidłowości w uchwale VI/40/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 kwietnia 2011 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2011 rok polegającego na zmianie treści załącznika Nr 6 zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2011.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2011-06-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-06-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących