Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nr VIII/59/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/50/2011 Rady Miejskiej w Poniecu w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Poniec, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec i informacji o przebiegi wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze danego roku.

Uchwała nr VIII/59/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/50/2011 Rady Miejskiej w Poniecu w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Poniec, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec i informacji o przebiegi wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze danego roku.

Numer uchwały: 59
Numer sesji: VIII
Rok (4 cyfry): 2011

Uchwała nr VIII/59/2011
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 30 czerwca 2011r.

w sprawie zmiany uchwały nr VII/50/2011 Rady Miejskiej w Poniecu w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Poniec, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec i informacji o przebiegi wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze danego roku.Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240 ze zmianami) Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w treści uchwały nr VII/50/2011Rady Miejskiej w Poniecu w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Poniec, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec i informacji o przebiegi wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze danego roku jak niżej:

1. W §1 ust.1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,”,

2. § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej obejmuje w szczególności informacje o:
1) wyniku budżetu,
2) wielkości zadłużenia,
3) kształtowaniu się relacji, łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:
- do spłaty zaciągniętych kredytów, pożyczek,
- do wykupu wyemitowanych papierów wartościowych,
- potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji
wraz z należnymi odsetkami - do planowanych dochodów budżetu ogółem.
4) przebiegu realizacji przedsięwzięć wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
5) zaciągniętych zobowiązaniach na podstawie upoważnień określonych w uchwale o Wieloletniej Prognozie Finansowej.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2011-08-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-08-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących